Country director, manager

  • Zodpovedanie za hospodárenie, riadenie a konanie v mene zahraničnej pobočky spoločnosti (na základe poverenia materskou spoločnosťou).
  • Zodpovedanie za priebežné plnenie a dosahovanie stanoveného finančného plánu.
  • Kontrolovanie dodržiavania procesov v rámci spoločnosti.
  • Navrhovanie krátkodobej a dlhodobej stratégie spoločnosti.
  • Navrhovanie a schvaľovanie nových možností pre dosahovanie zisku.
  • Zastupovanie spoločnosti pri dôležitých obchodných rokovaniach a vyjednávaniach.
  • Komunikovanie s členmi vrcholového manažmentu spoločnosti a ostatných oddelení.
  • Vypracovávanie a posielanie pravidelných reportov materskej spoločnosti.