Colník

  • Stráženie štátnej hranice s cieľom zabrániť vstupu nelegálneho tovaru a osôb bez platného povolenia na pobyt na územie Slovenskej republiky.
  • Kontrolovanie osobných identifikačných dokladov pri vstupe a odchode do/z krajiny.
  • Kladenie otázok osobám vstupujúcim na územie štátu.
  • Porovnávanie tovaru deklarovaného v colnom vyhlásení s jeho skutočným stavom.
  • Vykonávanie náhodnej a cielenej osobnej prehliadky, prehliadky cestovnej a príručnej batožiny, dopravných prostriedkov pod.
  • Zabavovanie nelegálneho a iného než oficiálne deklarovaného tovaru v prospech štátu.
  • Vykonávanie dohľadu nad likvidovaním nelegálneho tovaru v dočasnej správe štátu.