Chemický laborant

  • Pripravovanie chemických roztokov podľa zadania a pracovného postupu.
  • Odmeriavanie a riedenie roztokov a stanovovanie koncentrácie látok.
  • Kalibrovanie a overovanie presnosti merania prístrojov a nástrojov.
  • Skúmanie fyzikálno-chemických vlastností roztokov (bod mrazu, topenia, tuhnutia, vodivosti, rozpínavosti, výhrevnosti a pod.).
  • Vykonávanie rozborov látok použitím rôznych chemických metód (filtrácia, zrážanie, sušenie, žíhanie, rozkladanie a pod.).
  • Vykonávanie a vydávanie atestov.
  • Sledovanie vlastností skúmaných látok podľa pridelených nariadení.