Bezpečnostný technik

  • Vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na pracovisku.
  • Navrhovanie opatrení smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov.
  • Tvorba a aktualizácia interných smerníc BOZP.
  • Realizácia vstupných a priebežných školení zamestnancov v oblasti BOZP.
  • Vykonávanie kontrol a bezpečnostných auditov.
  • Spolupracovanie so štátnymi orgánmi pri vyšetrovaní pracovných úrazov, spisovanie protokolov.
  • Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti BOZP.
  • Vedenie dokumentácie a evidencie o stave BOZP.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Bezpečnostný technik

Technik BOZP

EUROCAST Košice, s.r.o.
Košice
  • €1160 - 1500 EUR/mesiac
24.09.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality