Asistent auditora

  • Príprava finančných analýz, kalkulácií a podkladov pre zostavenie finančných plánov.
  • Monitorovanie finančných ukazovateľov a kontrola správnosti účtovníctva.
  • Koordinácia procesu príprav podkladov na rozpočet za pridelenú oblasť.
  • Účasť na tvorbe a implementácii alokačných modelov podľa ABC metódy.
  • Spolupráca na rozvoji a zlepšovaní kontrolných nástrojov.
  • Účasť na optimalizačných projektoch, reportovanie a tvorba prezentácií.
  • Vykonávanie auditu účtovných závierok pre klientov spoločnosti, kontrola údajov z účtovníctva, preverovanie vybraných oblastí účtovnej závierky pod vedením vedúceho tímu.
  • Vypracovávanie záverečných správ.
  • Osobná, mailová a telefonická komunikácia s klientom.