Riaditeľ ZŠ

22.03.2021 Obec Sklené
Miesto práce: Slovensko
okres Turčianske Teplice
Sklené
č.d. 368
03847

Turčianske Teplice
Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo, Vrcholový manažment; Učiteľ 1.stupňa ZŠ, Výkonný riaditeľ
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 5. 2021
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 5. 2021

Dátum pridania ponuky:
23. 11. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
17. 3. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Náplň (druh) práce
Požadované kvalifikačné predpoklady pre ZŠ:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- vykonanie prvej atestácie podľa § 59 a § 90 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky pre ZŠ:
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.,
- znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa základnej školy
- osobnostné a morálne predpoklady podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
- organizačné a riadiace schopnosti
- aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
- občianska bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.
- zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.
- vítané skúsenosti v oblasti riadenia právneho subjektu základnej školy
- znalosť cudzieho jazyka
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov pre ZŠ:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania podľa § 89 zákona č. 138/2019 Z. z. aj doklad o jeho absolvovaní,
- fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti (kópie získaných certifikátov, atestácie a pod.)
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
- profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy – pre ZŠ v rozsahu maximálne 4 strany
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (§16 odsek 2 zákona č.138/2019 Z.z.)
- lekárske potvrdenie o duševnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do podateľne miestneho úradu
do: 07.04.2021 do 12.00
na adresu:
Obec Sklené
Obecný úrad
038 47 Sklené 97

Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa – neotvárať“
(uveďte konkrétny názov školy, v ktorej sa uchádzate o miesto riaditeľa).

Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne radou školy.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Počítače:
  • Internet - vysoká
  • Microsoft Word - vysoká
  • Microsoft Excel - vysoká

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Sklené
Sklené 97, Sklené, 03847
Tel: +421434955200