Psychológ - NP DEI NS III

27.02.2021 Centrum pre deti a rodiny Komárno
Miesto práce: Slovensko
okres Komárno
Komárno
Mieru 3
94501

Okres Komárno
Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo; Psychológ
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
30. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
1. 3. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Spôsob sprostredkovania vhodných zamestnancov nasledovnou formou:individuálne

Náplň (druh) práce
- Vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov
jeho rodiny,
- aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení
SPODaSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v
otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na
výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp.
výchovného opatrenia,
- aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného
poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
- poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho
rodine,
- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní
ďalšieho postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVR,
- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely
rozhodovania voľby o opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii
dieťaťa.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 15:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • tímová práca
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • tvorivosť (kreativita)

Cudzie jazyky:
 • maďarský - pokročilá: B1 a B2

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Požadované odborné znalosti:
Znalosť príslušných zákonov, najmä zákona:
- č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
- Deklarácia práv dieťaťa.

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c) kópiu výpisu z registra trestov nie staršie ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d),
f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Komárno
Mieru 3
94501 Komárno
Slovensko
Tel: +421352433011