Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Karlova Ves
Karloveská 63
84104

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Elektrotechnika a energetika, Služby; Elektrikár, Údržbár
Ponúkaný plat (základná mzda): 642 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Zvýšenie mzdy v závislosti od dosiahnutej praxe. V prípade pozitívneho hodnotenia prístupu a plnenia úloh po 1. mesiaci mzda 1000 eur a po skúšobnej dobe 1200 eur.

Pružný pracovný čas.
Služobný čas 37,5 hodín týždenne.
Základná výmera dovolenky zamestnanca 5 týždňov.
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 40,00 € mesačne.
Benefity podľa Kolektívnej zmluvy.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
642 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
21. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
22. 9. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

ElektrotechnikaŠtátna správa

Náplň (druh) práce
- elektrikárske a elektroinštalačné práce (montáž, inštalácie a opravy vyhradených elektrických zariadení v budovách);
- údržba a opravy elektrických vedení v objektoch a riešenie ich technických problémov;
- odpočet meračov energetických médií;
- drobná údržba objektov a zariadení v správe ÚNMS SR;
- drobná údržba administratívnych priestorov ÚNMS SR.

Ponúkané výhody
Zvýšenie mzdy v závislosti od dosiahnutej praxe. V prípade pozitívneho hodnotenia prístupu a plnenia úloh po 1. mesiaci mzda 1000 eur a po skúšobnej dobe 1200 eur.

Pružný pracovný čas.
Služobný čas 37,5 hodín týždenne.
Základná výmera dovolenky zamestnanca 5 týždňov.
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 40,00 € mesačne.
Benefity podľa Kolektívnej zmluvy.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Zvýšenie mzdy v závislosti od dosiahnutej praxe. V prípade pozitívneho hodnotenia prístupu a plnenia úloh po 1. mesiaci mzda 1000 eur a po skúšobnej dobe 1200 eur.

Pružný pracovný čas.
Služobný čas 37,5 hodín týždenne.
Základná výmera dovolenky zamestnanca 5 týždňov.
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 40,00 € mesačne.
Benefity podľa Kolektívnej zmluvy.


Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie


Dĺžka praxe

aspoň 2 roky


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Ďalšie požiadavky:

Samostatný elektrotechnik minimálne v rozsahu § 22 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov:
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením doterajšej praxe;
- motivačný list.
Požadované dokumenty prosíme poslať emailom alebo listine na adresu: Osobný úrad, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava s uvedením identifikátora VK21/2020


Informácia o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov výberového konania

Prevádzkovateľ:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 810 710.

Účel spracúvania:
Realizácia výberového konania.

Právny základ:
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania osobných údajov:
Na uchovávanie niektorých osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Registratúrnym poriadkom a plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pričom doba uchovávania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov.

Práva dotknutých osôb:
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť
z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nesprávne alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: email, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby tento spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Kontakt na zodpovednú osobu:
E-mailový kontakt: email alebo Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, P.O.Box 76, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na nasledovnom odkaze https://www.unms.sk/?Ochrana-osobnych-udajov (v elektronickej podobe) alebo na osobnom úrade prevádzkovateľa (v listinnej podobe).