Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku

18.08.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
83291

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo, Reality a stavebníctvo; Vedúci oddelenia
Ponúkaný plat (základná mzda): 1000 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

• 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
• 5 dní dovolenky navyše,
• 5 dni sick day,
• stravné lístky v hodnote 4€,
• 50% úhrada z ceny ročnej električenky.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1000 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
13. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
13. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:3. 9. 2020Informácie pre záujemcu:Základná zložka mzdy:
Od 1000 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + osobný príplatok v závislosti od praxe a skúseností uchádzača

Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia ÚKaSP - neotvárať“ najneskôr do 3.09.2020 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín nástupu:
Apríl 2020/dohodou

Náplň (druh) práce
Rámcová náplň práce:
- vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenom území, alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, o zmene územného rozhodnutia,
- vydáva záväzné stanoviská podľa § 120 a 140b stavebného zákona v znení neskorších predpisov pre špeciálne stavebné úrady,
- vydáva oznámenia o uskutočnení drobnej stavby, stavebných úpravách a udržiavacích prácach,
- vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny, rozhodnutia na predĺženie stavebných povolení, povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia, dodatočné povolenia stavieb, reklamné stavby,
- vydáva kolaudačné rozhodnutia, povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasy na skúšobné prevádzky,
- povoľuje odstránenie stavieb, nariaďuje odstránenie stavieb,
- prerokúvanie priestupkov fyzických osôb, správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, za stavebné oddelenie a za špeciálny stavebný úrad, ukladá sankcie, vydáva rozhodnutia o uložení pokuty,
- vydáva rozhodnutia o vyvlastnení,
- zabezpečuje výkon rozhodnutí,
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
- sprístupňuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov,
- prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona o sťažnostiach,
- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona o petičnom práve

Špeciálny stavebný úrad
- vydáva oznámenia o uskutočnení drobnej stavby, stavebnej úprave a udržiavacích prácach na miestnych komunikáciách II. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
- vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny, vydáva rozhodnutia na predĺženie stavebných povolení, dodatočné povolenia stavieb,
- vydáva kolaudačné rozhodnutia, povolenia na predčasné užívanie stavby,
- spracovávanie podkladov a povoľovanie odstránení stavieb, nariadení na odstránenie
stavieb.

Ponúkané výhody
• 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
• 5 dní dovolenky navyše,
• 5 dni sick day,
• stravné lístky v hodnote 4€,
• 50% úhrada z ceny ročnej električenky.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

• 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
• 5 dní dovolenky navyše,
• 5 dni sick day,
• stravné lístky v hodnote 4€,
• 50% úhrada z ceny ročnej električenky.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na fakulte architektúry alebo stavebnej fakulte


Ďalšie požiadavky :
- znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch (stavebný zákon, vykonávacie
vyhlášky, správny poriadok a i.),
- riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
- znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve,
- znalosť práce s počítačom,
- osobné a morálne predpoklady.