Odborný pracovník komunitného centra

11.09.2020 Mesto Fiľakovo
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Lučenec
Fiľakovo
Biskupická 1779/49B
98601

okres Lučenec
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Sociálny pracovník
Ponúkaný plat (základná mzda): 833 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
833 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 9. 2020

Dátum pridania ponuky:
4. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
4. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Pracovná oblasť:

SamosprávaSociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:13. 8. 2020Informácie pre záujemcu:Výberové konanie sa uskutoční dňa 13/08/2020 od 9:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch
Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná 25, 98601 Fiľakovo,
malá zasadačka (1. poschodie č. dv. 106).

Záujemcovia o pracovnú pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10/08/2020. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.


Náplň (druh) práce
Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít KC , ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.
Odborný pracovník vykonáva činnosti:
 zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít KC, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/užívateľov ;
 zisťuje a mapuje potreby komunity/užívateľov v oblasti sociálnych služieb/komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/užívateľov;
 vyhľadáva potenciálnych užívateľov sociálnych služieb;
 pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť;
 prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite;
 svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni;
 posudzuje sociálnu situáciu užívateľa;
 poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc - sociálne poradenstvo (poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme užívateľa);
 rozvíja a podporuje sociálne zručnosti užívateľa na základe rôznych metód sociálnej práce;
 navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s užívateľom a jeho rodinou;
 napomáha sociálnej integrácii užívateľa do komunity;
 vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti užívateľa, najmä pri základných sociálnych aktivitách;
 realizuje odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalšie doplnkové služby, aktivity a činnosti;
 vedie evidenciu o odborných činnostiach a aktivitách a evidenciu užívateľov;
 vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov KC a potrieb užívateľov v konzultácii s odborným garantom;
 zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza):
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,