Odborný referent na sociálne oddelenie

24.08.2020 Mesto Krupina
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Krupina
Krupina
Svätotrojičné námestie 4
96301

okres Krupina
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa; Odborný referent, Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): 802 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
802 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 9. 2020

Dátum pridania ponuky:
2. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
19. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Mesto Krupina príjme do zamestnania
Odborného referenta na sociálne oddelenie - na zastupovanie počas materskej dovolenky

Informácie o výberovom konaní
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi a tel. kontaktom
• štruktúrovaný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa Zákona 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne).

Žiadosť na voľné pracovné miesto s požadovanými dokladmi možno poslať poštou do 14.8.2020 (rozhoduje pečiatka pošty na obálke) alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Krupine do 14.8.2020 do 13.00 hod. na adresu:

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina

Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po termíne uzávierky, nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Uchádzači ktorí splnia podmienky budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční v budove Mestského úradu, Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina. Termín uskutočnenia pohovoru bude písomne oznámení všetkým úspešným uchádzačom.

Ochrana osobných údajov:
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

Všetky informácie o výberovom konaní sú zverejnené na stránke Mesta Krupina www.krupina.sk

Náplň (druh) práce
Mesto Krupina príjme do zamestnania
Odborného referenta na sociálne oddelenie - na zastupovanie počas materskej dovolenky

Požiadavky zamestnávateľa na zamestnanca:
*orientácia v legislatíve súvisiacej so sociálnou prácou
*znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a iné,
*zákona č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
*zákona č. 219/2014 Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
*zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• orientácia v problematike sociálnej starostlivosti
• orientácia v problematike krízovej intervencie
• orientácia v problematike posudzovania odkázanosti na sociálne služby

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:15
do

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • samostatnosť

Počítače:
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• orientácia v problematike sociálnej starostlivosti
• orientácia v problematike krízovej intervencie
• orientácia v problematike posudzovania odkázanosti na sociálne služby

Prax v príslušnom odbore je vítaná


Osobnostné predpoklady
  • empatia