Hlavný kontrolór Mesta Ružomberok

25.07.2020 Mesto Ružomberok
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
okres Ružomberok
Ružomberok
Nám. A. Hlinku 1
03401

Ružomberok
Typ pracovnej ponuky: Výroba; Kontrolór
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 8. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 8. 2020

Dátum pridania ponuky:
29. 5. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
25. 6. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 72

Náplň (druh) práce
Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku v súlade s §18a v znení §30f ods. 1 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje:
voľbu hlavného kontrolóra mesta Ružomberok na deň 8. júla 2020 o 13.00 hodine.

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredné vzdelanie,
Rozsah výkonu funkcie: pracovný úväzok v rozsahu 100% (37,5 hod./ týždenne)
Iné kritériá a požiadavky: v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných všeobecne záväzných predpisov.

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:
1. Meno, priezvisko a titul, adresa trvalého bydliska, prípadne adresa na doručovanie písomností ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska, kontaktné údaje (e-mail, telefón, mobil),
2. Profesijný životopis,
3. Úradne overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ( v zmysle §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zenní neskorších predpisov),
5. Písomný súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov podľa §5 písm.a) zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účel voľby na hlavného kontrolóra mesta Ružomberok.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ružomberku dňa 08. júla 2020 o 13,00 hodine tajným hlasovaním vo Veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Ružomberku.
Kandidáti na funckiu hlavného kontrolóra musia odovzdať na Mestskom úrade v Ružomberku najneskôr 14 dní, t.j. do 23. júna 2020, pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra svoju písomnú prihlášku a ostatné požadované náležitosti v ZALEPENEJ OBÁLKE s označením: ,, VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ"
Prihláška musí byť v tejto lehote doručená do podateľne Mestského úradu v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 1. V prípade doručovania prihlášky poštou je rozhodujúci deň, kedy obálka bola prijatá Mestským úradom v Ružomberku.

Uchádzač, ktorý splní požaidavky na výkon funkcie a podá včas prihlášku s požadovanými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra a nude mu doručená pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra.

Kandidáti na hlavného kontrolóram ktorí splnili podmienky, budú mať možnosť vystúpiť pred Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku v deň konania voľby hlavného kontrolóra, a to v trvaní 10 minút vrátane otázok a odpovedí, po ich predstavení a pred uskutočnením samotného aktu voľby hlavného kontrolóra.

Plat hlavného kontrolóra bude stanovený v zmysle ust. §18c, ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 07:00
do 19:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie


Zručnosti, schopnosti
Počítače:
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá
  • Microsoft Outlook - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá