Konzultant Národnej linky na pomoc detským obetiam

05.09.2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Špitálska 8
81267

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Ekonomika, financie, účtovníctvo; Konzultant
Ponúkaný plat (základná mzda): 887 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 7. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
887 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 7. 2020

Dátum pridania ponuky:
5. 5. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
2. 6. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaSociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Uvedená základná zložka mzdy sa navyšuje o osobný príplatok + ďalšie príplatky.
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:
•písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
•motivačný list;
•kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
•čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
•profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte europass alebo jeho ekvivalent;
•písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 15.06.2020.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa alebo e-mailom, na adresu, ktorá je uvedená v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.


Náplň (druh) práce
Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - konzultant Národnej linky na pomoc detským obetiam v rámci Národného projektu s názvom „Podpora ochrany detí pred násilím“

Počet voľných miest: 20 (doba určitá – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu)

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, Národná linka na pomoc detským obetiam

Úlohou konzultanta je najmä:
•posilňovať psychickú integritu dieťaťa, podporovať rozvoj jeho psychických síl a autenticity jeho osobnosti prostredníctvom dištančného poradenstva,
•vykonávať krízovú intervenciu prostredníctvom opatrení v zmysle zákona o SPODaSK,
•viesť potrebnú dokumentáciu a spracovávať štatistiky,
•pri dobrovoľnom identifikovaní dieťaťa a podozrení, že na dieťati je alebo bolo páchané násilie, resp. pri ohrození dieťaťa venovať dieťaťu potrebnú pozornosť, odbornú pomoc a zaistiť bezodkladne pre dieťa náležitú pomoc,
•podieľať sa na tvorbe metodiky a postupov pri vyhodnocovaní miery ohrozenia dieťaťa, ustálených postupov pri realizácii dištančného poradenstva a následných postupov pre využívanie nástrojov pomoci,
•realizovať ďalšie nadväzné opatrenia na ochranu detí pred násilím v on-line priestore alebo násilím súvisiacim s kyberpriestorom,
•podieľať sa na vypracovaní strategických materiálov na ochranu detí v on-line priestore,
•aktívne sa podieľať na skúmaní a analyzovaní rizík v on-line prostredí vrátane depistáže.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ II. stupňa v odbore sociálnych vied, výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo psychológie

Požadovaná prax: prax je len výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: empatia, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, schopnosť pracovať pod tlakom či stresom.

Požadované odborné znalosti a zručnosti:

Základná orientácia v právnych predpisoch: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (trestná zodpovednosť mladistvých, trestné činy súvisiace s problematikou násilia na deťoch), zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dohovor o právach dieťaťa, Základná orientácia v problematike násilia na deťoch.