Psychológ NP DEI NS III VK 1/2020

06.03.2021 Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
Miesto práce: Slovensko
Nitriansky kraj
okres Nové Zámky
Štúrovo
Nám. slobody 13
94301

Okres Nové Zámky
Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo; Psychológ
Ponúkaný plat (základná mzda): 976 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
976,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
20. 4. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
2. 3. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 36

Pracovná oblasť:

ZdravotníctvoSociálne služby

Náplň (druh) práce
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
- vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,
- aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí – ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo),
- využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií – prevencia sociálnopatologických javov,
- individuálna a skupinová forma práce počas riešenia rodinných konfliktov – multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príčin konfliktov,
- sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny – obnova vzťahových väzieb (rodičovských, súrodeneckých, rodinných), zachovanie integrity osobnosti dieťaťa,
- realizácia primárnej psychologickej prevencie zameranej na prácu s rizikovými
skupinami detí,
- poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas rozchodu/rozvodu rodičov,
- odborná psychologická pomoc na uľahčenie zabezpečenia náhradného rodinného
prostredia pre dieťa a jeho rodinu - poskytnutie odborného poradenstva na riešenie
rodinných a výchovných problémov,
- sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci v príprave mladých dospelých na
osamostatnenie,
- spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi na riešení sociálnej
situácie dieťaťa a jeho rodiny,
- vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa (psychologických správ, záznamov
a pod.),
- účasť na tvorbe a realizácii tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní
ďalšieho postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR,
- spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa,
- plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 8:00
do 16:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Cudzie jazyky:
  • maďarský - vysoká: C1 a C2

Počítače:
  • Internet - vysoká
  • Microsoft Word - vysoká
  • Microsoft Excel - vysoká
  • Microsoft PowerPoint - vysoká

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) motivačný list,
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) podanie žiadosti o odpis z registra trestov v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.,
e) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
g) písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 15.05.2020

V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra pre deti a rodiny alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači písomne vyrozumení o ďalšom kroku výberového konania ohľadom krízovej situácie súvisiacej so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Svoj telefonický kontakt a e-mail uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.

V prípade úspešného výberového konania uchádzač predloží vypracovaný psychologický posudok nie starší ako 1 rok v zmysle § 58 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
Nám. slobody 13
94301 Štúrovo
Slovensko
Tel: +421905744182