Samostatný radca - OHN, NV a ŠSD / EU

08.09.2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Vrakuňa
Stavbárska 6
82107

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Štátna a verejná správa; Radca, Samostatný radca
Ponúkaný plat (základná mzda): 756 EUR
Termín nástupu do práce: 3. 2. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
756,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
3. 2. 2020

Dátum pridania ponuky:
16. 1. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
16. 1. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Pracovná oblasť:

Štátna správa

Náplň (druh) práce
Najnáročnejšia činnosť
1. Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. 2. Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
1. Vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku pomoci v hmotnej núdzi , náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok. 2. Rozhoduje o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach v zmysle platných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) upravujúcich výkon štátnej správy na úseku štátnych sociálnych dávok. 3. Rozhoduje o určení a uvoľnení osobitného príjemcu štátnej sociálnej dávky, prerušení konania a o zastavení konania podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 4. Rozhoduje v prvom stupni správneho konania na úseku pomoci v hmotnej núdzi, osobitnom príspevku, určení a uvoľnení osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, osobitnom príspevku, určení a uvoľnení osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi. 5. V odvolacom konaní rozhoduje o odvolaní v rámci autoremedúry alebo odstupuje spisovú dokumentáciu odvolaciemu orgánu spolu so stanoviskom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny úradu (ďalej len „úrad“). 6. Získava a spracováva podklady na rozhodovanie o pomoci v hmotnej núdzi, štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach. 7. Poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok. 8. Prehodnocuje trvanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi, na štátne sociálne dávky. 9. Určuje formu a spôsob poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a poskytovania štátnych sociálnych dávok a poskytuje štátne sociálne dávky. 10. Zabezpečuje a realizuje výplatu pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku a štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok v IS RSD. 11. Overuje skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi a na výplatu štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, v prípade potreby aj v mieste pobytu žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi a osobitného príjemcu, resp. o štátnu sociálnu dávku. 12. Zúčtuje preddavok na pomoc v hmotnej núdzi so zaplateným výživným, s priznaným rodičovským príspevkom, opakovaným príspevkom na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, peňažným príspevkom na opatrovanie alebo náhradným výživným. 13. Zodpovedá za účelné a hospodárne vynakladanie prostriedkov na štátne sociálne dávky a sociálne dávky. 14. Rozhoduje o preddavkovom priznaní opakovaného príspevku dieťaťu, ktorý následne zúčtuje. 15. Oznamuje Sociálnej poisťovni sumu na zúčtovanie pomoci v hmotnej núdzi s dôchodkovou dávkou. 16. Na účely rozhodovania o pomoci v hmotnej núdzi a osobitnom príspevku a na účely ich poskytovania, na analytické účely a na účely štátnej štatistiky spracúva osobné údaje podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi. 17. Sleduje a kontroluje plnenie povinností osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi. 18. Vykonáva kontrolu neprevzatých dávok pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, štátnych sociálnych dávok a prijíma opatrenia v zmysle platných zákonov. 19. Sleduje, vyhodnocuje, sumarizuje kolízie v IS RSD a podieľa sa na riešení kolízií v IS RSD v spolupráci s vecným správcom informačného systému. 20. Vedie a spracováva evidenciu príjemcov, členov domácnosti a osobitných príjemcov, evidenciu poberateľov štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, ktorá obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené a adresu miesta pobytu príjemcov, členov domácnosti a osobitného príjemcu, ak je ním fyzická osoba, v príslušnom informačnom systéme. 21. Spracováva podklady pre štatistické údaje v súvislosti s pestúnskou starostlivosťou a v súvislosti s oznamovacou povinnosťou oprávnenej osoby o zabezpečovaní starostlivosti o dieťa. 22. Vydáva potvrdenie o oprávnení na prevzatie splatnej sumy pomoci v hmotnej núdzi. 23. Vypracováva stanovisko k poskytnutiu dotácie na podporu humanitárnej pom


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: znalosť práce s PC (internet, MS Word, MS Excel, Microsoft Outlook) výhodou , sebadôvera, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, motivácia, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti . Požadované odborné znalosti: zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústava SR, zákon č. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov , zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č. 383 /2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa v z.n.p., zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v z.n.p., zákon č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v z.n.p., zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v z.n.p, zákon č. 138/2004 Z.z. - úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ako vyplýva zo zmien a doplnení, zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č. 201/2008 o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu ÚS SR č. 615/2006 Z.z., zákona č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v z.n.p.