Referent vymáhania pohľadávok

20.02.2020 Mesto Dolný Kubín
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
okres Dolný Kubín
Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
02601

Dolný Kubín
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa; Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): 688 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 2. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Školenia z oblasti pracovného zaradenia.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
688 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 2. 2020

Dátum pridania ponuky:
19. 12. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
19. 12. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Personalistika, administratíva a služby zákazníkomSamosprávaSúdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:27. 1. 2020Informácie pre záujemcu:Ponúkaná hrubá mzda (bez osobného ohodnotenia, príplatkov): v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (zaradenie do platovej triedy 6 – základná zložka platu v závislosti od počtu rokov započítanej praxe), možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh.

Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru:
02/2020 - 04/2020

Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
2. dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/pasu, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
3. štátne občianstvo
4. pohlavie
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
e) súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
f) čestné vyhlásenie o tom, že:
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé;
2. uchádzač je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom;
3. uchádzač je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;
4. uchádzač ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk).

Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – referent vymáhania pohľadávok“ poštou do 17.01.2020 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu).

Predpokladaný termín výberového konania 01/2020

O mieste, spôsobe a presnom termíne výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Náplň (druh) práce
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy (oblasť správy, evidencie a vymáhania pohľadávok mesta).
- Zabezpečuje vymáhanie pohľadávok mesta podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä uplatňovanie práv a povinností vo vzťahu k daňovým a iným dlžníkom aj cestou súdov, exekútorských úradov a iných orgánov verejnej správy, zabezpečovanie listinných podkladov, vypracúvanie návrhov žalôb, návrhov na vydanie platobných rozkazov, návrhov na vykonanie exekúcie, zabezpečovanie súčinnosti a informácií pri zisťovaní majetkových pomerov dlžníkov, styk s peňažnými ústavmi, sociálnou poisťovňou, zamestnávateľmi, súdmi, exekútorskými úradmi, notárskymi úradmi, okresným úradom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.).
- Zabezpečuje riadnu evidenciu došlej a odosielanej pošty (najmä preberanie pošty z podateľne, prideľovanie pošty, odstupovanie pošty príslušnému organizačnému útvaru mestského úradu, expedovanie listín, vytváranie spisov, ukladanie spisov, zakladanie písomností do príslušných spisov, archivácia spisov a písomností, skartácia spisov a písomností, vybavovanie elektronickej pošty, ostatná súvisiaca administratívna práca a pod.).
- Zabezpečuje plnenie povinností a úloh vyplývajúcich pre daný organizačný útvar mestského úradu zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- Zabezpečuje získavanie podkladov potrebných na plnenie povinností a úloh vyplývajúcich pre daný organizačný útvar mestského úradu (najmä osobný a písomný styk s peňažnými ústavmi, sociálnou poisťovňou, súdmi, exekútorskými úradmi, notárskymi úradmi, okresným úradom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ostatnými fyzickými a právnickými osobami a pod.).
- Zabezpečuje kopírovanie, rozmnožovanie a úradné osvedčovanie listinných podkladov potrebných na plnenie povinností a úloh vyplývajúcich pre daný organizačný útvar mestského úradu.
- Zabezpečuje ostatnú súvisiacu administratívnu prácu potrebnú na plnenie povinností a úloh vyplývajúcich pre daný organizačný útvar mestského úradu (najmä vybavovanie dožiadaní, pozvánok, zvolávanie rokovaní, vyhotovovanie zápisníc, distribúcia pošty, inzercia a pod.).
- Zabezpečuje sledovanie úhrad vymáhaných pohľadávok mesta a úhrad súvisiacich s plnením povinností a úloh vyplývajúcich pre daný organizačný útvar mestského úradu.
- Zabezpečuje úhrady súvisiace s plnením povinností a úloh vyplývajúcich pre daný organizačný útvar mestského úradu (najmä vystavovanie objednávok, úhrada faktúr, úhrada iných záväzkov, fakturácia a pod.).
- Realizácia zaručenej konverzie listín do elektronickej formy a zaručenej konverzie dokumentov z elektronickej do listinnej formy.

Ponúkané výhody
Školenia z oblasti pracovného zaradenia.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 15:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Školenia z oblasti pracovného zaradenia.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 2 roky


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • samostatnosť
 • vyjednávanie

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské I. stupňa
Iný osobitný kvalifikačný predpoklad - výhodou

Iné znalosti:
- všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy
- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
- zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
- zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
- zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Jazykové znalosti:
slovenský jazyk – materinský jazyk
znalosť cudzích jazykov – výhodou

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word – pokročilý – výhodou
Microsoft Excel – pokročilý – výhodou
Microsoft Outlook – pokročilý – výhodou
Internet – pokročilý – výhodou

Vodičský preukaz:
„B“

Počet rokov praxe:
Prax najmenej 2 roky – výhodou


Osobnostné predpoklady
 • praktické myslenie
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť