VK/2019/7897- samostatný radca

23.07.2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Svoradova 1
81103

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Štátna a verejná správa; Radca, Samostatný radca
Ponúkaný plat (základná mzda): 687 EUR
Termín nástupu do práce: 15. 1. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
687,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
15. 1. 2020

Dátum pridania ponuky:
29. 11. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
2. 12. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Štátna správaSociálne služby

Náplň (druh) práce
Najnáročnejšia činnosť
1. Samostatne ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku
2. Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
- Vykonávanie samostatné ucelených odborných činnosti na úseku sociálnej kurately. - Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania o uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení a o resocializačnom príspevku podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, - vedenie spisovej dokumentáciu dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiny, pre ktoré vykonáva opatrenia podľa zákona 305/2005 Z.z., vedie evidenciu spisových dokumentácií v IS KIDS II. - vykonáva pre dieťa opatrenia sociálnej kurately podľa zákona SPODaSK, funkciu kolízneho opatrovníka podľa zákona o rodine, funkciu opatrovníka podľa zákona o rodine, funkciu poručníka maloletého bez sprievodu, funkciu opatrovníka v trestnom konaní podľa zákona o rodine, - zabezpečuje sústavnú ochranu života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa - podáva návrhy na súd na vydanie neodkladného opatrenia , na nariadenie ústavnej starostlivosti, na uloženie výchovného opatrenia alebo zrušenie výchovného opatrenia uloženého súdom, návrhy na vykonanie zásahu do rodičovských práv a povinností podľa zákona o rodine - Plní úlohu koordinátora, ak treba pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately pre deti alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania, pohlavného zneužívania alebo zanedbania alebo ktoré boli obeťou obchodovania - Sprostredkováva deťom, rodinám a plnoletým fyzickým osobám odbornú pomoc špecializovaných inštitúcií a účasť na programoch a aktivitách organizovaných obcou, VÚC alebo AS. - Vypracováva plány sociálnej práce s dieťaťom, jeho rodičmi alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa a participujúcimi subjektmi, vypracovávanie plánov výchovného opatrenia, plánov sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktoré bolo umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, vypracovávanie plánov sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou. - Podáva správy orgánom činným v trestnom konaní. - vykonávanie terénnej sociálnej práce v prirodzenom prostredí a všetkých činností s tým súvisiacich a zisťovanie názoru dieťaťa - Predkladanie potrebných dokladov do zariadení na výkon rozhodnutia súdu. - Sprostredkováva deťom, rodinám odbornú pomoc v špecializovaných inštitúciách a účasť na programoch a aktivitách organizovaných obcou, VÚC alebo AS. Vykonáva alebo zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa § 11 ods.3 písm. a.) až c.) a podľa § 17 ods.4 zákona č.305/2005 Z.z.. - Plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom č.305/2005 Z. z. a osobitnými predpismi. - Vykonáva terénnu sociálnu prácu a všetky činností s tým súvisiace, poskytuje komplexné sociálne poradenstvo na svojom úseku činnosti a zisťuje názor dieťaťa. - Zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. aj prostredníctvom výziev na podávanie projektov AS.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Predpoklady
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Ďalšie požiadavky
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni. Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: sebadôvera, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, motivácia, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti. Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately, zákona č. 36/2005 Z.Z. o rodine, zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok, zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok, zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe, zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu

Iné
V prípade, ak sa uchádzač prihlási do výberového konania podaním žiadosti o zaradenie v listinnej podobe, žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa § 3 Vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.