Primár Internej kliniky

30.07.2020 Fakultná nemocnica Nitra
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Nitriansky kraj
okres Nitra
Nitra
Špitálska 6
94901

okres Nitra
Typ pracovnej ponuky: Zdravotníctvo a farmácia; Lekár
Ponúkaný plat (základná mzda): 2194 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

- výhodné závodné stravovanie za 1 euro
- predĺženie dovolenky nad rozsah Zákonníka práce o 1 týždeň
- príspevok darcom krvi po získaní plakety
- príspevok pri narodení dieťaťa /pre členov ZOO/
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti
- príspevok pri živelných pohromách
- príspevok pri úmrtí priameho rodinného príslušníka
- príspevok z príležitosti trvania pracovného pomeru
- príspevok pri odchode do starobného dôchodku
- príplatok za zastupovanie
- príplatky za sobotu nad rámec Zákonníka práce
- príplatky za nočnú prácu nad rámec Zákonníka práce
- odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce
- odmeny z príležitosti životného jubilea
- bezplatné poskytnutie nadštandardnej izby počas prvých 10 dní hospitalizácie
- poskytnutie priestorov zamestnaneckej jedálne pri životných jubileách

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
2194,20 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
27. 11. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
27. 11. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Zdravotníctvo

Náplň (druh) práce
Rada riaditeľov Fakultnej nemocnice Nitra vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta primára Internej kliniky.

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:
• v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
• odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, alebo v niektorom z odborov vnútorného lekárstva, resp. špecializácia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, s poukazom na Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení,
• odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 4 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z., resp. s poukazom na znenie § 81 ods. 1 tohto nariadenia (riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti môže vykonávať lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020),

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením údaja o celkovej dĺžke riadiacej praxe
• motivačný list
• doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady o získaných špecializáciách - fotokópie
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• potvrdenie o registrácii/členstve v príslušnej stavovskej organizácii - fotokópie
• projekt zameraný na chod kliniky, zabezpečenie efektívneho hospodárenia, stratégiu poskytovania zdravotnej starostlivosti, personálnu politiku, definovanie cieľa projektu a spôsob jeho dosiahnutia v nadväznosti na DRG, spotrebu liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s návrhom na optimalizáciu ekonomických ukazovateľov
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca FN Nitra udelený podľa osobitných predpisov

Základná zložka mzdy: 2194,20 €

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 18.12.2019 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – Interná klinika - primár – NEOTVÁRAŤ“ a adresou odosielateľa na adresu: Fakultná nemocnica Nitra, sekretariát generálnej riaditeľky, Špitálska 6, 950 01 Nitra.

Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke sekretariátu generálnej riaditeľky FN Nitra.
V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokumentov v stanovenom termíne, bude uchádzač vyhodnotený ako neúspešný (vylúčený z výberového konania).

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.
Zadávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie zrušiť.

Ponúkané výhody
- výhodné závodné stravovanie za 1 euro
- predĺženie dovolenky nad rozsah Zákonníka práce o 1 týždeň
- príspevok darcom krvi po získaní plakety
- príspevok pri narodení dieťaťa /pre členov ZOO/
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti
- príspevok pri živelných pohromách
- príspevok pri úmrtí priameho rodinného príslušníka
- príspevok z príležitosti trvania pracovného pomeru
- príspevok pri odchode do starobného dôchodku
- príplatok za zastupovanie
- príplatky za sobotu nad rámec Zákonníka práce
- príplatky za nočnú prácu nad rámec Zákonníka práce
- odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce
- odmeny z príležitosti životného jubilea
- bezplatné poskytnutie nadštandardnej izby počas prvých 10 dní hospitalizácie
- poskytnutie priestorov zamestnaneckej jedálne pri životných jubileách


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

- výhodné závodné stravovanie za 1 euro
- predĺženie dovolenky nad rozsah Zákonníka práce o 1 týždeň
- príspevok darcom krvi po získaní plakety
- príspevok pri narodení dieťaťa /pre členov ZOO/
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti
- príspevok pri živelných pohromách
- príspevok pri úmrtí priameho rodinného príslušníka
- príspevok z príležitosti trvania pracovného pomeru
- príspevok pri odchode do starobného dôchodku
- príplatok za zastupovanie
- príplatky za sobotu nad rámec Zákonníka práce
- príplatky za nočnú prácu nad rámec Zákonníka práce
- odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce
- odmeny z príležitosti životného jubilea
- bezplatné poskytnutie nadštandardnej izby počas prvých 10 dní hospitalizácie
- poskytnutie priestorov zamestnaneckej jedálne pri životných jubileách


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Lekárske vedy