Riaditeľ/ka Materskej školy, Radvanská 28

08.07.2020 Mesto Banská Bystrica
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica
Banská Bystrica
Československej armády 26
97401

Banská Bystrica
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo, Vrcholový manažment; Generálny riaditeľ, Výkonný riaditeľ
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
19. 9. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
20. 9. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 60

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a športSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Žiadosť o účasť vo výberovom konaní doručiť do 11.10.2019 do 12,00 hod. na adresu: Mgr. Zuzana Haasová, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v uzatvorenej obálke označenej: VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica – NEOTVÁRAŤ!

Informácia pre uchádzača:
Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Otváranie obálok plánujeme do 14.10.2019 za účasti predsedu Rady školy pri Materskej škole, Radvanská 28, Banská Bystrica a zamestnancov Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže, ktorý vyhotoví zápisnicu z otvárania obálok. Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky vyhláseného výberového konania, pozve Rada školy pri MŠ na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.
Výberové konanie v materskej škole, ktoré riadi Rada školy pri MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov by malo prebehnúť do 24.10.2019. Zápisnicu z výberového konania s návrhom na menovanie riaditeľa/ľky MŠ doručí predseda Rady školy do 3 pracovných dní po uskutočnenom výberovom konaní na Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže.

Zverejnené dňa: 19.09.2019


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v plnom rozsahu zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v príslušnej kategórii alebo podkategórii
- ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vykonanie prvej atestácie
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a znalosť problematiky riadenia školy
- spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť
- ovládanie štátneho jazyka
- znalosti práce s PC

Uchádzač/ka k žiadosti o účasť vo výberovom konaní je povinný/á doložiť:

- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
- overené doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 90 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- lekárske potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického
- zamestnanca (nie staršie ako 1 mesiac)
- návrh koncepcie rozvoja príslušnej MŠ
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných k žiadosti
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v znení:

Dolupodpísaný ............................. (titul, meno, priezvisko) prehlasujem, že dávam súhlas Mestu Banská Bystrica so sídlom Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica na použitie mojich osobných údajov, ktoré poskytujem na účely výberového konania na riaditeľa MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica. Súhlas dávam v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to na dobu do ukončenia výberového konania na riaditeľa MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica.
V Banskej Bystrici dňa .................................
podpis uchádzača/ky