VK/2019/5658 - samostatný radca

13.06.2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Vrakuňa
Stavbárska 6
82107

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Štátna a verejná správa; Radca, Samostatný radca
Ponúkaný plat (základná mzda): 687 EUR
Termín nástupu do práce: 15. 10. 2019
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
687,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
15. 10. 2019

Dátum pridania ponuky:
12. 9. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
12. 9. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Pracovná oblasť:

Štátna správa

Náplň (druh) práce
Najnáročnejšia činnosť
1. Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. 2. Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
1. Vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku štátnych sociálnych dávok. 2. Rozhoduje o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach v zmysle platných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) upravujúcich výkon štátnej správy na úseku štátnych sociálnych dávok. 3. Rozhoduje o určení a uvoľnení osobitného príjemcu štátnej sociálnej dávky, prerušení konania a o zastavení konania podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov. - V odvolacom konaní rozhoduje o odvolaní v rámci autoremedúry alebo odstupuje spisovú dokumentáciu odvolaciemu orgánu spolu so stanoviskom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“). - Získava a spracováva podklady na rozhodovanie o štátnych sociálnych dávkach (EÚ). - Určuje formu a spôsob poskytovania štátnych sociálnych dávok a poskytuje štátne sociálne dávky (EÚ). - Zabezpečuje a realizuje výplatu štátnych sociálnych dávok v IS RSD. - Overuje skutočnosti potrebné na posúdenie nároku a na výplatu štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, v prípade potreby aj v mieste pobytu žiadateľa o štátnu sociálnu dávku, prehodnocuje trvanie nároku na štátne sociálne dávky (EÚ). - Predchádza vzniku preplatkov na úseku štátnych sociálnych dávok a v prípade vzniku pohľadávky postupuje v zmysle platných právnych predpisov a platných interných noriem (EÚ). - Vydáva výzvy na úseku štátnych sociálnych dávok v zmysle zákona o správnom konaní a osobitných zákonov. - Vykonáva základnú finančnú kontrolu na úseku štátnych sociálnych dávok (výpočtové listy/platobné poukazy), v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonáva kontrolu neprevzatých štátnych sociálnych dávok a prijíma opatrenia v zmysle platných zákonov. Spolupodieľa sa a vykonáva vnútornú kontrolu na úseku štátnych sociálnych dávok v zmysle zákona o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. - Poskytuje osobné údaje orgánom štátnej správy a orgánom samosprávy, orgánom verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa platných právnych predpisov v oblasti štátnych sociálnych dávok alebo podľa osobitného predpisu. - Spracováva vyjadrenie k sťažnostiam z oblasti štátnych sociálnych dávok na účely vypracovania stanoviska k sťažnostiam vo veci štátnych sociálnych dávok pre referát kontroly a pre príslušné organizačné útvary Ústredia - Sleduje a podieľa sa na riešení kolízií v IS RSD v spolupráci s vecným správcom informačného systému. - Vydáva platobné poukazy na poukazovanie finančných prostriedkov nezaopatrenému dieťaťu a pre oddelenie ekonomiky mesačne spracováva interné doklady v súvislosti s pestúnskou starostlivosťou.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: sebadôvera, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, motivácia, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti . Požadované odborné znalosti: zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústava SR, zákon č. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov , zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č. 383 /2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa v z.n.p., zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v z.n.p., zákon č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v z.n.p., zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v z.n.p, zákon č. 138/2004 Z.z. - úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ako vyplýva zo zmien a doplnení, zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č. 201/2008 o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu ÚS SR č. 615/2006 Z.z., zákona č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v z.n.p.

Zoznam požadovaných dokumentov:
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu