Odborný referent

20.05.2020 Generálna prokuratúra SR
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Štúrova 2
81285

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa; Odborný referent, Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): 528 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
528 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
10. 9. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
11. 9. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Štátna správa

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Na účely výberového konania uchádzač predloží:
1. písomnú vlastnoručne podpísanú žiadosť o zaradenie do výberového konania (s uvedením telefonického kontaktu, prípadne mailovej adresy),
2. profesijný životopis,
3. motivačný list,
4. úradne osvedčenú kópiu maturitného vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania,
5. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
6. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
7. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
8. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
9. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
10. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
11. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v písomnej forme v listinnej podobe je potrebné DORUČIŤ v termíne do 19.09.2019 do 15:00 hod. na adresu:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava,
v zalepenej obálke s označením “výberové konanie - štátna služba“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady je možné doručiť v elektronickej podobe na adresu: email a na adresu email, pričom je potrebné žiadosť a všetky požadované doklady doručiť aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak sa na žiadosť doručenú v elektronickej podobe neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Dátum a miesto konania výberového konania: 3.10.2019
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania:

Výberové konanie pozostáva z
1. písomnej časti: odborná skúška, ktorou sa overujú administratívno-technické schopnosti (znalosť práce s počítačom a strojopisu) a ovládanie štátneho jazyka (znalosť gramatiky a pravopisu) a
2. ústnej časti: ústny pohovor pred výberovou komisiou u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali písomnú časť.

Poučenie:
Do výberového konania nebude zaradený uchádzač, ktorý
a) nespĺňa predpoklad alebo požiadavku vyhláseného výberového konania,
b) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady oneskorene,
c) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nepredložil všetky požadované doklady alebo
d) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v elektronickej podobe a nedoručil ich aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.

Náplň (druh) práce
Samostatná a opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie prokurátora súvisiaca s vedením registrov na prokuratúre, samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend na úseku správy registratúry;
zamestnanec poverený vedením registra, zakladanie, vedenie, evidovanie a vyraďovanie registratúrnych záznamov v registroch (resp. v evidenčných pomôckach) podľa pokynu vedúceho prokurátora v súlade s registratúrnym poriadkom prokuratúry, ďalšími služobnými predpismi a metodickými usmerneniami.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 8:00
do 16:00


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie


Dĺžka praxe

aspoň 3 mesiace


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

vek najmenej 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov (ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie), ovládanie štátneho jazyka.
zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby, pravidlá písania a úpravy písomností (STN), znalosť práce s počítačom, ovládanie strojopisu, znalosť gramatiky a pravopisu slovenského jazyka, odborná prax minimálne 3 mesiace (administratívne práce).

Na obsadzovanom mieste sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyžaduje.