Stála štátna služba, odborný radca – stavebný inšpektor

09.09.2019 Slovenská stavebná inšpekcia
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovenská republika; Bratislavský kraj; Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Stavebný inžinier
Ponúkaný plat (základná mzda): v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a nariadenia vlády č. 389/2018
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 2

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Najnáročnejšia činnosť podľa opisu obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
Hlavný štátny stavebný dohľad (HŠSD) nad uskutočňovaním stavieb v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku s pôsobnosťou v príslušnom územnom obvode. Vypracovávanie záznamov z HŠSD a prvostupňových rozhodnutí v rámci správneho a priestupkového konania. Spolupráca so stavebnými úradmi na úrovni krajov a obcí.

Ostatné činnosti, ktoré súvisia so zaradením štátneho zamestnanca v organizačnej štruktúre služobného úradu:
Vypracovávanie podkladov pre plán a odpočet činnosti inšpektorátu za polročné a ročné obdobie, vyjadrovanie sa k písomným materiálom predložených riaditeľstvom na posúdenie, sledovanie odbornej literatúry.

Informácie pre uchádzača:

Zoznam požadovaných dokladov :

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list
• kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• čestné vyhlásenie o trvaní štátnozamestnaneckého pomeru podľa zákona ku dňu prihlásenia sa do výberového konania, ak ide o vnútorné výberové konanie
• čestné vyhlásenie o tom, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
• čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať iba občan Slovenskej republiky
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení, alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine

Predpoklady na prijatie do štátnej služby
• vek minimálne 18 rokov
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• bezúhonnosť
• splnenie kvalifikačných predpokladov
• ovládanie štátneho jazyka

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť elektronickými prostriedkami bez autentifikácie na ústrednom portáli, je povinný najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi aj v listinnej podobe.

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

11. 09. 2019 Povinnosť doručiť písomnosti služobnému úradu sa považuje za splnenú dňom podľa § 41, ods. 6 a 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
Označenie výberového konania na obálke a v žiadosti:

VK/2019/5493-BA

Žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme:

v listinnej podobe na adresu:
Slovenská stavebná inšpekcia – riaditeľstvo, Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava s označením „Výberové konanie č. VK-2019-5493-BA“

v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli
1. po autentifikácii na ústrednom portáli alebo
2. bez autentifikácie na ústrednom postáli

Ďalšie informácie: bližšie informácie poskytne Slovenská stavebná inšpekcia, osobný úrad, Mgr. Erika Halásová na tel. č. 02/38 10 53 22, email: email

Do kolonky Iné:
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov sú dostupné na: https://www.ssiri.sk/ informačná povinnosť
UPOZORNENIE: Prihlásenie sa do výberového konania podaním žiadosti v LISTINNEJ PODOBE musí obsahovať náležitosti uvedené v § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.


Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie : vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor vzdelania: stavebná fakulta


Požadované odborné znalosti a špeciálne požiadavky na výkon práce:
znalosť legislatívy z oblasti stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona o správnom konaní, zákona o priestupkoch

Ďalšie požadované schopnosti: orientácia v stavebnej projektovej dokumentácii, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, analytické myslenie