Riaditeľ - Technické služby mesta Nová Baňa

25.05.2020 Mesto Nová Baňa
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Žarnovica
Nová Baňa
Dlhá lúka 18
96801

okres Žarnovica
Typ pracovnej ponuky: Vrcholový manažment; Výkonný riaditeľ
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 11. 2019
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 11. 2019

Dátum pridania ponuky:
23. 8. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
26. 8. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Odpadové hospodárstvo a životné prostredie

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:https://www.novabana.sk/files/filelist/580/nbdoku_2019_40930-1.pdf

Náplň (druh) práce
Riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby mesta Nová Baňa.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 14:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)

Počítače:
  • Internet - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie: • ukončené stredoškolské vzdelanie, • odborná prax najmenej 5 rokov, • riadiaca prax min. 5 rokov (oblasť finančného, strategického a personálneho riadenia), • bezúhonnosť, • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, • zdravotná spôsobilosť. Iné požiadavky:•spracovanie a predloženie koncepcie chodu Technických služieb mesta Nová Baňa podľa jednotlivých hlavných činností v rozsahu min. 5 strán A4, ovládanie PC (Microsoft Office, internet) – úroveň pokročilá,•riadiace a organizačné schopnosti, flexibilnosť, zodpovednosť, samostatnosť,•vodičský preukaz skupiny B. Výhodou je: •vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, •osobitné kvalifikačné predpoklady na zabezpečenie požadovaných odborných činností.
Zoznam požadovaných dokladov:•písomná žiadosť,•kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,•doklady o prípadnom ďalšom vzdelaní a odbornej spôsobilosti, •výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,•profesijný štruktúrovaný životopis s rozpísanou praxou,•doklad potvrdzujúci riadiacu prax min. 5 rokov vo vedení zamestnancov (počet riadených zamestnancov za jednotlivé obdobia je potrebné písomne doložiť), •koncepcia Technických služieb mesta Nová Baňa podľa jednotlivých hlavných činností, •čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, •doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie, •písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – RIADITEĽ TECHNICKÝCH SLUŽIEB NOVÁ BAŇA – neotvárať“ a uvedeným menom a adresou odosielateľa na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa v termíne do 16. septembra 2019 do 15,30 hod. Rozhodujúci je dátum na prezentačnej pečiatke. Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady, iné kritéria a požiadavky budú písomne pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutoční formou prezentácie koncepcie Technických služieb mesta Nová Baňa podľa jednotlivých hlavných činností a formou osobného pohovoru uchádzača s výberovou komisiou, zameraného na znalosti v danej problematike. Z koncepcie bude potrebné pripraviť prezentáciu (napr. v programe POWER POINT). Výberové konanie bude prebiehať formou verejného vypočutia. Vyžadujeme znalosť nasledovných právnych predpisov: •Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení •Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov •Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráv a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov •Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) •Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon •Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch •Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce •Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme


Osobnostné predpoklady
  • spoľahlivosť