Referent Odboru organizačného a vnútorných vecí

02.06.2020 Mesto Dolný Kubín
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
okres Dolný Kubín
Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
02601

Dolný Kubín
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa; Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): 688 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 10. 2019
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Školenia z oblasti pracovného zaradenia.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
688 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 10. 2019

Dátum pridania ponuky:
16. 8. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
10. 9. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Ponúkaná hrubá mzda (bez osobného ohodnotenia, príplatkov): v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (zaradenie do platovej triedy 6 – základná zložka mzdy v minimálnej výške 688,50 Eur, v závislosti od počtu rokov započítanej praxe), možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh.

Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru:
01.10.2019

Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
3. číslo OP/pas
4. štátne občianstvo
5. pohlavie
6. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
e) súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
f) čestné vyhlásenie o tom, že:
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé;
2. uchádzač je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom;
3. uchádzač je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;
4. uchádzač ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk).

Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – referent odboru organizačného a vnútorných vecí“ poštou do 30.08.2019 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu).

Predpokladaný termín výberového konania 02.09.2019 - 06.09.2019.

O mieste, spôsobe a presnom termíne výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Náplň (druh) práce
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
‑ Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy, a to najmä pre oblasť správy nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
‑ Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania
‑ Formou protokolu preberá, resp. odovzdáva majetok mesta iným subjektom v zmysle nájomných zmlúv a zmlúv o zverení majetku mesta, predpisuje a kontroluje úhrady nájomného. Po lehote splatnosti nájomného vyzýva dlžníka na jeho úhradu a následne neuhradené nájomné postupuje na vymáhanie referátu právnemu.
‑ Zabezpečuje údržbu a správu hmotného majetku mesta
‑ Zabezpečuje poistenie majetku mesta a prípadnú likvidáciu škôd
‑ Podieľa sa na príprave volieb a referenda
‑ Vystavuje platobné príkazy na úhradu dodávateľských a zálohových faktúr Odboru organizačného a vnútorných vecí a zabezpečuje ich kontrolu po formálnej stránke, zmluvy Odboru organizačného a vnútorných vecí nahráva do systému CORA
‑ Pripravuje podklady k plánovaniu rozpočtu OOaVV a analyzuje jeho plnenie formou monitorovacej a hodnotiacej správy
‑ Vystavuje objednávky na dodávku tovarov a služieb
‑ Pripravuje rozpočtové opatrenia a návrhy na zmeny rozpočtu za Odbor organizačný a vnútorných vecí
‑ Doplňuje údaje o čísle programu, EK a FK do platobných poukazov určených na výplatu z pokladne za položky, ktoré spravuje Odbor organizačný a vnútorných vecí
‑ Vystavuje odberateľské faktúry za Odbor organizačný a vnútorných vecí
‑ Vypracúva ekonomické analýzy využitia majetku mesta a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov za poskytované tovary a služby
‑ Pripravuje a priebežne kompletizuje podklady na verejné súťaže: kancelárske potreby, upratovacie služby, elektrická energia, plyn, čistiace potreby a pod. a následne ich postupuje pracovníkovi kompetentnému na ich verejné obstaranie.
‑ Sumarizuje a dodatočne požaduje geometrické plány na zameranie trás vedúcich cez pozemky vo vlastníctve mesta.

Ponúkané výhody
Školenia z oblasti pracovného zaradenia.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 15:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Školenia z oblasti pracovného zaradenia.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 2 roky


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • samostatnosť

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa
Iný osobitný kvalifikačný predpoklad - výhodou

Iné znalosti:
- všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok
- zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Jazykové znalosti:
slovenský jazyk – materinský jazyk
znalosť cudzích jazykov – výhodou

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word – pokročilý – výhodou
Microsoft Excel – pokročilý – výhodou
Microsoft Outlook – pokročilý – výhodou
Internet – pokročilý – výhodou

Vodičský preukaz:
„B“

Počet rokov praxe:
Prax najmenej 2 roky – výhodou


Osobnostné predpoklady
 • praktické myslenie
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť