Mzdová účtovníčka

19.06.2020 Generálna prokuratúra SR
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Štúrova 2
81285

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Ekonomika, financie, účtovníctvo; Účtovník
Ponúkaný plat (základná mzda): 830 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
830 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
1. 8. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
1. 8. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 36

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaŠtátna správa

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:22. 8. 2019Informácie pre záujemcu:Na účely výberového konania uchádzač predloží:
1. písomnú vlastnoručne podpísanú žiadosť o zaradenie do výberového konania (s uvedením telefonického kontaktu, prípadne mailovej adresy),
2. profesijný životopis,
3. motivačný list,
4. úradne osvedčenú kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o vzdelaní,
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, alebo údaje potrebné na jeho vyžiadanie,
6. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
7. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
8. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
9. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
10. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
11. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v písomnej forme v listinnej podobe je potrebné DORUČIŤ v termíne do 09.08.2019 do 15:00 hod. na adresu:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava,
v zalepenej obálke s označením “výberové konanie - štátna služba“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady je možné doručiť v elektronickej podobe na adresu: email a na adresu email, pričom je potrebné žiadosť a všetky požadované doklady doručiť aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak sa na žiadosť doručenú v elektronickej podobe neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Dátum a miesto konania výberového konania: 22.08.2019
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z
1. písomnej časti: odborný test, ktorým sa overujú všeobecné vedomosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na činnosti, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta a
2. ústnej časti: ústny pohovor pred výberovou komisiou u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali písomnú časť.

Poučenie:
Do výberového konania nebude zaradený uchádzač, ktorý
a) nespĺňa predpoklad alebo požiadavku vyhláseného výberového konania,
b) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady oneskorene,
c) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nepredložil všetky požadované doklady alebo
d) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v elektronickej podobe a nedoručil ich aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.

Náplň (druh) práce
špecializovaná činnosť v odbore štátnej služby Financie spočívajúca v najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ekonomického odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky;
vykonávanie činností v súvislosti s odborným spracúvaním rozhodnutí o priznaní príplatkov podľa zákona č. 154/2001 Z. z., ročné zúčtovanie dani a poistných fondov, komplexné spracovanie platu prokurátora prideleného k orgánu Európskej únie (Eurojust), vrátane náhrad výdavkov spojených s pobytom manželky a detí, vyúčtovanie zahraničných pracovných ciest, príprava podkladov na refundáciu nákladov zahraničných pracovných ciest z národnej finančnej obálky, príprava podkladov na spracovanie štvrťročného výkazu Práca 2-04 pre MF SR, spracovanie komplexnej mzdovej, daňovej a odvodovej agendy prokurátorov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vrátane výkazov o hlásení a čerpaní rozpočtových prostriedkov a štatistických výkazov, výpočet preddavkov na zahraničné pracovné cesty, poisťovanie zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách, spracovanie finančného dopadu miezd a poistného.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 8:00
do 16:00


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 1 rok


Zručnosti, schopnosti
Počítače:
  • Microsoft Excel - elementárna
  • Microsoft Word - elementárna
  • Microsoft Outlook - elementárna

Ďalšie požiadavky:

vek najmenej 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov (ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa), ovládanie štátneho jazyka.
zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby, odborná prax minimálne 1 rok, znalosť práce s počítačom, znalosť predpisov v danej oblasti:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
- zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na obsadzovanom mieste sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyžaduje.