Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku

25.06.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
83291

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo, Reality a stavebníctvo; Vedúci oddelenia
Ponúkaný plat (základná mzda): 927 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 10. 2019
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
927 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 10. 2019

Dátum pridania ponuky:
19. 7. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
19. 7. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:31. 8. 2019Informácie pre záujemcu:Základná zložka mzdy:
Od 927 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + osobný príplatok v závislosti od praxe a skúseností uchádzača
Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia ÚKaSP - neotvárať“ najneskôr do 31.08.2019 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín nástupu:
október 2019/dohodou

Náplň (druh) práce
Rámcová náplň práce:
- vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenom území, alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, o zmene územného rozhodnutia,
- vydáva záväzné stanoviská podľa § 120 a 140b stavebného zákona v znení neskorších predpisov pre špeciálne stavebné úrady,
- vydáva oznámenia o uskutočnení drobnej stavby, stavebných úpravách a udržiavacích prácach,
- vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny, rozhodnutia na predĺženie stavebných povolení, povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia, dodatočné povolenia stavieb, reklamné stavby,
- vydáva kolaudačné rozhodnutia, povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasy na skúšobné prevádzky,
- povoľuje odstránenie stavieb, nariaďuje odstránenie stavieb,
- prerokúvanie priestupkov fyzických osôb, správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, za stavebné oddelenie a za špeciálny stavebný úrad, ukladá sankcie, vydáva rozhodnutia o uložení pokuty,
- vydáva rozhodnutia o vyvlastnení,
- zabezpečuje výkon rozhodnutí,
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
- sprístupňuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov,
- prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona o sťažnostiach,
- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona o petičnom práve

Špeciálny stavebný úrad
- vydáva oznámenia o uskutočnení drobnej stavby, stavebnej úprave a udržiavacích prácach na miestnych komunikáciách II. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
- vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny, vydáva rozhodnutia na predĺženie stavebných povolení, dodatočné povolenia stavieb,
- vydáva kolaudačné rozhodnutia, povolenia na predčasné užívanie stavby,
- spracovávanie podkladov a povoľovanie odstránení stavieb, nariadení na odstránenie
stavieb.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na fakulte architektúry, alebo stavebnej fakulte,
- prax vo vedúcej funkcii 2 roky


Ďalšie požiadavky :
- znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch (stavebný zákon, vykonávacie
vyhlášky, správny poriadok a i.),
- riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
- znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve,
- znalosť práce s počítačom,
- osobné a morálne predpoklady.