Oborný referent

11.05.2020 Generálna prokuratúra SR
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Štúrova 2
81285

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa; Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): 528 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
528 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
11. 7. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
11. 7. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Štátna správa

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:31. 7. 2019Informácie pre záujemcu:Na účely výberového konania uchádzač predloží:
1. písomnú vlastnoručne podpísanú žiadosť o zaradenie do výberového konania, v ktorej uvedie dátum narodenia a dátum skončenia prípravy na povolanie (ako aj telefonický kontakt, prípadne mailovú adresu),
2. profesijný životopis,
3. motivačný list,
4. úradne osvedčenú kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o vzdelaní,
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo údaje potrebné na jeho vyžiadanie,
6. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
7. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
8. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
9. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
10. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov,
11. kópiu platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné – len ak uchádzač je držiteľom uvedeného dokladu.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v písomnej forme v listinnej podobe je potrebné DORUČIŤ v termíne do 19.07.2019 do 15:00 hod. na adresu:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava,
v zalepenej obálke s označením “výberové konanie - štátna služba“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady je možné doručiť v elektronickej podobe na adresu: email a na adresu: email, pričom je potrebné žiadosť a všetky požadované doklady doručiť aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak sa na žiadosť doručenú v elektronickej podobe neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Dátum a miesto konania výberového konania: 31.07.2019 o 9.00 hod
Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, Suvorovova 5, 902 01 Pezinok.

Spôsob vykonania výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z
1. písomnej časti: odborná skúška, ktorou sa overujú administratívno-technické schopnosti (znalosť práce s počítačom a strojopisu) a ovládanie štátneho jazyka (znalosť gramatiky a pravopisu) a
2. ústnej časti: ústny pohovor pred výberovou komisiou u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali písomnú časť.

Poučenie:
Do výberového konania nebude zaradený uchádzač, ktorý
a) nespĺňa predpoklad alebo požiadavku vyhláseného výberového konania,
b) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady oneskorene,
c) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nepredložil všetky požadované doklady alebo
d) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v elektronickej podobe a nedoručil ich aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.


Náplň (druh) práce
Samostatná a opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie prokurátora súvisiaca s vedením registrov na prokuratúre, samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend na úseku správy registratúry.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 8:00
do 16:00


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie


Dĺžka praxe

aspoň 3 mesiace


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Uchádzačom môže byť len absolvent podľa § 9 zákona (občan, ktorý ku dňu prihlásenia sa do výberového konania nedovŕšil 30 rokov veku a skončil štúdium najneskôr pred dvoma rokmi).
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby: vek najmenej 18 rokov a menej ako 30 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov (ukončené úplné stredné vzdelanie, ukončené najneskôr pred dvoma rokmi), ovládanie štátneho jazyka.

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby: zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby, pravidlá písania a úpravy písomností (STN), znalosť práce s počítačom, ovládanie strojopisu, znalosť gramatiky a pravopisu slovenského jazyka.

Na obsadzovanom mieste sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje.

Od úspešného uchádzača sa vyžaduje platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia Prísne tajné.