Samostatný radca

17.06.2020 Generálna prokuratúra SR
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Štúrova 2
81285

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Štátna a verejná správa; Radca, Samostatný radca
Ponúkaný plat (základná mzda): 687 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
687,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
4. 7. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:
4. 7. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Štátna správaSúdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:7. 8. 2019Informácie pre záujemcu:Na účely výberového konania uchádzač predloží:
1. písomnú vlastnoručne podpísanú žiadosť o zaradenie do výberového konania (s uvedením telefonického kontaktu,
prípadne mailovej adresy),
2. profesijný životopis,
3. motivačný list,
4. úradne osvedčenú kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o vzdelaní,
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
6. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
7. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
8. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
9. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
10. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
11. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v písomnej forme v listinnej podobe je potrebné DORUČIŤ v termíne do 26.07.2019 do 15:00 hod. na adresu:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava,
v zalepenej obálke s označením “výberové konanie - štátna služba“.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady je možné doručiť v elektronickej podobe na adresu: email a na adresu email, pričom je potrebné žiadosť a všetky požadované doklady doručiť aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak sa na žiadosť doručenú v elektronickej podobe neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.
Podrobnosti na www.genpro.gov.sk

Náplň (druh) práce
samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku v odbore štátnej služby Informatika - samostatné ucelené odborné činnosti na úseku zverejňovania, vrátane vykonávania anonymizácie, riešenie konkrétnych úloh ucelených častí informačných systémov verejnej správy v počítačových prostrediach prokuratúry, samostatná ucelená odborná činnosť pri príprave rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít na úseku informatizácie a elektronizácie, odborné činnosti súvisiace s používateľskými softvérovými aplikáciami prokuratúry, plní úlohy na úseku vnútorného pripomienkového konania;

samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend na úseku správy registratúry - zamestnanec poverený vedením registra, zakladanie, vedenie, evidovanie a vyraďovanie registratúrnych záznamov v registroch (resp. v evidenčných pomôckach) podľa pokynu vedúceho zamestnanca v súlade s registratúrnym poriadkom prokuratúry, ďalšími služobnými predpismi a metodickými usmerneniami.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 8:00
do 16:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 1 rok


Zručnosti, schopnosti
Počítače:
  • Internet - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Outlook - pokročilá
  • Lotus Notes - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby,
znalosť predpisov v danej oblasti:
• zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 305/2017 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• výnos MF SR č. 55/2014 z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.