Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Network Operations Specialist (JO-1703-349821_6)

21.09.2017 CPL Jobs
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Position information

Place of work:
Job description, position information:

Job description:

You will be a part of operations center at customer’s site and you will get unique chance to work directly with Cisco hardware including one of your work duties will be configuration and installation of new devices. By joining us you will become an important part of big IT department full of IT specialists from areas like server platforms, applications, security, etc. You will be primarily responsible for customer’s operations care and stability of the network at 24×7 production environment.

You will have the opportunity for career growth within IT department. You will closely cooperate with senior colleagues in implementation of new infrastructure solutions or redesign of existing IT solutions. 90% of the network infrastructure is based on Cisco components and technologies (switch – Catalyst/IE/Nexus series, routers – ISR/ASR, ASA Firewalls, Wireless LAN controllers, ISE, Prime/LMS) and components of other vendors like F5, etc.Job responsibilities:

 • Proactive event monitoring, daily system checks, identification & elimination of potentional issues
 • Day-to-day maintenance of the network (stability/reachability/realibility), delivery  of technical support for existing solutions, incident handling, follow standards and processes according to defined SLAs
 • Ensure best IT practices, security policies and standards are followed & delivered
 • Daily network administration (LAN / WAN, Security, Wireless, LoadBalancers, DNS/DHCP)
 • Perform installation and replacement of devices (switches, routers, firewalls, wireless APs, power supplies, etc.)
 • Root cause analysis of recurring problems, design & consultation with implementation of permanent solutions
 • Maitain network documentation and status of network operation tools/DBs up-to-date
 • Work during standard business hours 
Requirements:

 • At least 1 year experience in IT operations and Network operations
 • Cisco Certification at least at Network Associate level (CCNA R&S) or equivalent knowledge
 • ITIL certificate is an advantage
 • Experience in troubleshooting and administration of larger networks, strong expertise in at least one specific network technology
 • Ability to learn fast and work with new technologies
 • English language at communicative level
 • German language is an advantage
 • Good communication, organizational & time-management skills
 • Driving license – category B

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 180/300 EUR shopping voucher! For more information go to email

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180/300 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL. Candidate's agreement about protection of personal data
By responding to this job offer, I hereby grant CPL Jobs s.r.o., domiciled at Vysoká street no. 14, 811 06 Bratislava in Slovak Republic, Identification Number: 35881895, a company registered in the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section Sro, Insert No. 31323/B (hereinafter "CPL" ) my consent to the processing of all of my personal data provided to CPL for the purpose of realization of the recruitment process for the job position I am applying for, or any other relevant job position in the future. I also hereby agree to the processing of data associated with my physical identity, if the data I provided include my photograph. In addition to the aforementioned, I hereby declare that all information provided is accurate, correct and up to date and agree to its provision and disclosure to third parties, primarily, to other branches of the CPL group and to clients of CPL, within the scope of the purpose for which the data was acquired, which is the realization of the recruitment process for a job position. This consent is granted until the delivery of my self-signed written appeal of this consent to CPL.

Salary offered:
By agreement
Starting date:
agreement (ASAP)
Contract type:
full-time

Requirements on employee

Language skills:
English (Intermediate)
Other skills:
Not specified
Driver's licence:
Group: B