Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Výber - Hlavný radca

02.05.2017 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Odbor štátnej služby
2.04 – Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví

Miesto výkonu štátnej správy
Bratislava

Organizačný útvar
Odbor vecnej regulácie, oddelenie vecnej agendy

Hlavné úlohy
• špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou

Podrobnejšia náplň práce
• vypracovávanie vzorového prevádzkového poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, vzorového prevádzkového poriadku prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy a vzorového prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete,
• vypracovávanie vzorových obchodných podmienok dodávky elektriny a vzorových obchodných podmienok dodávky plynu, ak je pri dodávke elektriny alebo plynu poskytovaná univerzálna služba,
• sledovanie technickej spolupráce medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav z územia Európskej únie a z územia tretích štátov a zverejňovanie výsledkov sledovania na webovom sídle úradu
• rozhodovanie o vyňatí regulovaného subjektu alebo skupiny regulovaných subjektov, alebo regulovanej činnosti, alebo skupiny regulovaných činností z regulácie, ak pominuli dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhových síl postačuje na zachovanie účelu regulácie
• rozhodovanie o zániku oprávnení držiteľa povolenia k cudzej nehnuteľnosti podľa zákona o energetike. a zákona o tepelnej energetike
• rozhodovanie o zrušení miesta pripojenia odberateľa elektriny, výrobcu elektriny a prevádzkovateľa distribučnej sústavy na prenosovú sústavu
• rozhodovanie o veci v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady v oblasti plynárenstva
• zverejňovanie rozhodnutia vydávaného odborom na webovom sídle úradu
• vydávanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, potvrdenia o pôvode biometánu, záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Počet obsadzovaných miest
1
Upresnenie platových podmienok:
V zmysle zákona o štátnej službe.
Termín nástupu do práce:
dohodou (ASAP)
Termín ukončenia výberového konania:
3.5.2017
Druh pracovného pomeru:
hlavný

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti:
neuvedené
Iné znalosti:
neuvedené
Všeobecne požadované znalosti:
Minimálne požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa s preferenciou v odbore právo

Osobitné kvalifikačné predpoklady
Nevyžadujú sa

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
Nevyžaduje sa

Ďalšie požadované schopnosti

bezúhonnosť, koncepčné a tvorivé myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie. Vyžaduje sa ovládanie PC - Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami na užívateľskej úrovni

Zoznam požadovaných dokladov
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu V/08/2017
- motivačný list
- štruktúrovaný životopis
- kópia dokladu o požadovanom vzdelaní
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
- písomný súhlas s tým, že úrad môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania žiadosti

Uchádzač predloží do 9. mája 2017 žiadosť o zaradenie do výberu s požadovanými dokladmi písomne alebo elektronickými prostriedkami. Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, a to najneskôr v deň uskutočnenia výberu, inak do výberu nebude zaradený.

S označením na obálke a žiadosti
V/08/2017 - neotvárať

Na adresu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava

Dôležité upozornenie:
Uchádzač, ktorý nespĺňa predpoklady na prijatie do štátnej služby, nebude zaradený do výberu.