Riaditeľ/ka MŠ

Informácie o pracovnom mieste

1345009 - Riaditeľ školy a školského zariadenia

Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: • zodpovedá za manažment materskej školy v odbornej oblasti, tak aby škola ponúkala kvalitný rozvoj a zdravú pracovnú atmosféru pre všetkých zamestnancov, profesionálne vedie tím pedagogických zamestnancov
• plánuje, riadi a vyhodnocuje výchovno-vzdelávací proces, zabezpečuje potrebné materiálno-technické vybavenie
• spolupracuje so zriaďovateľom školy pri budovaní celkového imidžu školy a učiteľskej prestíže
• práca s počítačom (internet, word, excel)
• riadiace a organizačné schopnosti
• tímový hráč, spolupracuje, navrhuje a hľadá riešenia
• komunikatívny, poskytuje konštruktívnu spätnú väzbu
• samostatný, iniciatívny a tvorivý, zodpovedný za svoje rozhodnutia

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 60

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 938 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vyššie odborné vzdelanie - špeciálna pedagogika + predškolská pedagogika

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Internet - pokročilá
word - word
exel - exel

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
finančná a ekonomická gramotnosť
fyzická zdatnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
matematická gramotnosť
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
vedenie ľudí
vyjednávanie

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pamäť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaistota
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita

Ďalšie požiadavky• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11, § 12 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 138/2019 Z. z.“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov • splnenie podmienky zaradenia do kariérneho stupňa samostatný pedagogický zamestnanec • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 • znalosť legislatívy v oblasti školstva

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Ďurčiná

Iné možnosti práce