Vedúci oddelenia úseku služieb a odpadového hospodárstva

Informácie o pracovnom mieste

1219006 - Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku

Pracovná oblasť: Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúce sa oddelenia
- riadenie, koordinácia a kontrola práce oddelenia (technická aj finančná), na jednotlivých úsekoch (úsek služieb, odpadového hospodárstva, prevádzky cintorínov),
- komplexná správa a manažment Multifunkčnej športovej plochy a športovísk v meste,
- zabezpečenie efektívneho hospodárenia v rámci podnikateľskej činnosti (pohrebné služby, závodná kuchyňa, prenájom kontajnerov)
- realizácia aktivít smerujúcich k rozširovaniu podnikateľskej činnosti,
- spracovanie a koordinácia podávania žiadostí na získanie finančných príspevkov a dotácií zo štátneho rozpočtu a ďalších zdrojov
- zabezpečovanie údržby miestnych komunikácií a verejnej zelene, udržiavanie čistoty v meste,
- zabezpečovanie údržby verejného osvetlenia,
- zodpovednosť za odpadové hospodárstvo
- príprava odborne spracovaných materiálov pre orgány mesta, vrátane návrhu rozpočtu a jeho zmien,
- vykonávanie úloh územnej samosprávy,

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 487,5 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 4 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť
technická gramotnosť
vedenie ľudí

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
asertivita
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky: Požadované doklady: - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, - profesijný, štruktúrovaný životopis, prehľad o doterajšej praxi, uviesť aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu - overená kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a získaných certifikátov alebo osvedčení - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti - čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a pravdivosti všetkých údajov predkladaných so žiadosťou - písomný súhlas na spracovanie osobných údajov uchádzača na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - koncepcia návrhu manažmentu Multifunkčnej plochy (max. na 2 strany) - úspešný uchádzač následne doloží údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4, písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, štát narodenia, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, meno, priezvisko rodičov a rodné priezvisko rodičov. Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Predpokladaný nástup do zamestnania v prípade úspešného uchádzača od 1. augusta 2024 alebo dohodou. Žiadosť o zaradenie uchádzača do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 45/91, 947 01 Hurbanovo najneskôr do 12.00 hod. dňa 08.07.2024. V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Vedúci oddelenia úseku služieb a odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo – Neotvárať !“. Žiadosti doručené osobne alebo poštou po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené. Uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky vyhláseného výberového konania bude termín a miesto výberového konania oznámené na ich e-mailové adresy najmenej sedem dní pred jeho začatím. Mesto Hurbanovo si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a tiež si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača. Platové podmienky: - tarifný plat bude určený v platovej triede 8 – výška platu bude v závislosti od dĺžky započítateľnej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov - k tarifnému platu prináleží 15% zvýšenie za výkon samosprávnej pôsobnosti + príplatok za riadenie + osobný príplatok po skončení skúšobnej lehoty, min. výška funkčného platu bude 1487,50€

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Hurbanovo

Iné možnosti práce