Psychológ v rámci NP Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II

Informácie o pracovnom mieste

2634999 - Psychológ inde neuvedený

Pracovná oblasť: Zdravotníctvo

Počet voľných miest: 2

Náplň práce: Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny, a to najmä:
• vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,
• aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí – ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo),
• využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií – prevencia sociálnopatologických javov,
• individuálna a skupinová forma práce počas riešenia rodinných konfliktov – multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príčin konfliktov,
• sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny – obnova vzťahových väzieb (rodičovských, súrodeneckých, rodinných), zachovanie integrity osobnosti dieťaťa,
• realizácia primárnej psychologickej prevencie zameraná na prácu s rizikovými skupinami detí,
• poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas rozchodu/rozvodu rodičov,
• odborná psychologická pomoc na uľahčenie zabezpečenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa a jeho rodinu - poskytnutie odborného poradenstva na riešenie rodinných a výchovných problémov,
• sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci v príprave mladých dospelých na osamostatnenie,
• spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi na riešení sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny,
• vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa (psychologických správ, záznamov a pod.),
• účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
• participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu,
• spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR,
• spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa,
• plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 29

Počet hodín za týždeň: 40.0

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 240 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - psychológia - sociálna a pracovná psychológia

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - vysoká

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Osobnostné predpoklady: cieľavedomosť
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
sebaovládanie
trpezlivosť

Ďalšie požiadavky: znalosť príslušných zákonov, najmä zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves

Pozícia / odvetvie: Zdravotníctvo a farmácia / Psychológ
Dátum zverejnenia: 09.05.2024

Iné možnosti práce