Referent oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ.

Informácie o pracovnom mieste

3359018 - Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie

Pracovná oblasť: Stavebníctvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Referent oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ.
"Náplň (druh) práce: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prepisov,
vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,"

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovný čas: 07:00 - 15:30

Zmennosť: jednozmenná

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Hriňová

Pozícia / odvetvie: Reality a stavebníctvo / Referent / Sociálny pracovník
Dátum zverejnenia: 29.05.2024

Iné možnosti práce