Referent pre vyjadrovanie sa k zvláštnemu užívaniu MC – Stredisko mestských služieb

Informácie o pracovnom mieste

3119005 - Technický pracovník cestnej infraštruktúry

Pracovná oblasť: Doprava

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: •Pripravuje a vydáva rozhodnutia v oblasti cestnej dopravy v stanovenom rozsahu – rozkopávky miestnych a verejných účelových ciest.
• Pripravuje a vydáva rozhodnutia v oblasti cestnej dopravy v stanovenom rozsahu – uzávierky miestnych a verejných účelových ciest.
• Pripravuje a vydáva povolenia na rozkopávky verejnej zelene.
• Vykonáva činnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov z hľadiska rozkopávok miestnych, verejných účelových ciest a verejnej zelene vo vlastníctve, resp. správe Mesta Nitry.
• Vykonáva činnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov z hľadiska uzávierok miestnych, verejných účelových ciest a verejnej zelene vo vlastníctve, resp. správe Mesta Nitry.
• Pri príprave podkladov vo veci vydania „Rozhodnutia“ postupuje v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších zmien a doplnkov.
• Pri príprave podkladov vo veci vydania „Rozhodnutia“ koná v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
• Posudzuje opodstatnenosť a formu stavebného zásahu do miestnych ciest a verejných účelových ciest z hľadiska cestného zákona, vykonávacej vyhlášky ako aj minimalizácie negatívnych vplyvov do verejných záujmov.
• Spolupracuje so žiadateľmi o rozkopávky miestnych a verejných účelových ciest.
• Spolupracuje so žiadateľmi o uzávierky miestnych a verejných účelových ciest.
• Spolupracuje so žiadateľmi o rozkopávky verejnej zelene.
• Zvažuje predložené žiadosti a zvlášť nevyhnutnosť zásahu do MC, ktorých kryt je mladší ako 5 rokov.
• Počas výkonu stavebných prác priebežne kontroluje dodržiavanie podmienok vydaných rozhodnutí a povolení.
• Po skončení stavebných prác preberá na základe zdokladovaných žiadostí žiadateľov o rozkopávky miestnych a účelových ciest novozriadené konštrukcie o čom vystavuje preberací protokol.
• Priebežne kontroluje stav spätnej povrchovej úpravy po rozkopávkach MC a v prípade jej závady, ktorá sa vyskytne v rámci záručnej doby vyzve žiadateľa na jej opravu.
• Preberá hlásenia a žiadosti správcov inžinierskych sietí o vzniknutých poruchách na zariadeniach uložených v MC.
• Preberá hlásenia a žiadosti správcov inžinierskych sietí o vzniknutých poruchách na zariadeniach uložených vo verejnej zeleni.
• Na základe dodatočných žiadostí správcov inžinierskych sietí vydáva stanovisko správcu miestnych ciest k zriadeniu spätnej povrchovej úpravy MC.
• Vypracováva ročné vyhodnotenie rozkopávok MC.
• Vypracováva ročné vyhodnotenie rozkopávok vo verejnej zeleni.
• Vypracováva dvojmesačné hlásenia o rozkopávkach na MC.
• Vypracováva dvojmesačné hlásenia o rozkopávkach vo verejnej zeleni.
• Vyjadruje sa k projektovým dokumentáciám z hľadiska možnosti rozkopávok MC a verejnej zelene.
• Spolupracuje s VMČ, ostatnými odbornými komisiami a oddeleniami MsÚ na riešení nedostatkov a ich urýchlenom odstránení v stave MC z hľadiska rozkopávok.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 700 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: - perspektívna práca;
- príspevok na stravovanie;
- doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou;
- pravidelný stabilný príjem k 14. dňu v mesiaci;
- možnosť dlhodobého pracovného pomeru;
- možnosť zaučenia a preškolenia.Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie - 39 Špeciálne technické odbory

Prax: aspoň 2 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
manuálna zručnosť
technická gramotnosť
tímová práca

Ďalšie požiadavkyPožadovaný stupeň vzdelania: - stredoškolské s maturitou s dopravným, technickým alebo stavebným zameraním, - vysokoškolské vzdelanie I. stupňa s dopravným, technickým alebo stavebným zameraním. Požiadavky na zamestnanca/osobnostné predpoklady: - prax min. 2 roky v oblasti stavebnej agendy, správnych konaní, - znalosti a orientácia v stavebných výkresoch a technickej dokumentácie, - znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii), - znalosť zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, - znalosť zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších zmien a doplnkov, - znalosť cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, - vodičské oprávnenie skupiny B, - zodpovedný prístup k pracovným úlohám, - samostatnosť, spoľahlivosť, - schopnosť prevziať zodpovednosť, - ochota pracovať v noci. Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s: - profesijným životopisom, - písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaný nástup do zamestnania: júl/2023 Dátum a miesto podania žiadostí: Uchádzači na funkciu „Referent pre vyjadrovanie sa k zvláštnemu užívaniu MC“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné žiadosti do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „SMS – Referent pre vyjadrovanie sa k zvláštnemu užívaniu MC – neotvárať“, na adresu MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova trieda č. 60, kancelária prednostu - SMS, 950 06 Nitra. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e-mail: email Platí odtlačok prezenčnej pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Nitra

Pozícia / odvetvie: Špedícia, doprava a logistika / Referent / Technický pracovník
Dátum zverejnenia: 26.04.2024

Iné možnosti práce