Profesionálny náhradný rodič

Informácie o pracovnom mieste

5311003 - Profesionálny náhradný rodič

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Profesionálny náhradný rodič osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne starostlivosť o dieťa zväčša vo veku od 0-6 rokov v mieste výkonu práce, ktorým je jeho adresa trvalého pobytu.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Domácka práca a telepráca

Zmennosť: nepretržitá

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 034 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - elementárna
Internet - elementárna

Osobnostné predpoklady: empatia

Ďalšie požiadavky: Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania 4/2024, b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, c) fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu, d) fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín, e) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, f) písomný súhlas partnera na výkon PNR, g) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy, h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, i) motivačný list, j) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Pozícia / odvetvie: Služby / Sociálne služby / Profesionálny rodič
Dátum zverejnenia: 28.06.2024

Iné možnosti práce