Odborný referent spoločného stavebného úradu

Informácie o pracovnom mieste

3359018 - Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie

Pracovná oblasť: Samospráva

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: -vykonáva prípravu podkladov pre agendu štátnej správ na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie (zákon č. 416/2001 Z.z.) -vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. -zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu -vedie územné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny, povoľuje terénne úpravy -vedie kolaudačné konanie, vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, povoľuje zmeny v užívaní stavby -nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe, alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb -nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia -prejednáva porušenia stavebného zákona, vyvodzuje postihy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. -rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia -rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie - stavebníctvo - 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - stavebníctvo - 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Internet - vysoká

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
rozhodovanie
samostatnosť
technická gramotnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
spoľahlivosť

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Fiľakovo

Pozícia / odvetvie: Štátna a verejná správa / Odborný referent / Referent / Sociálny pracovník
Dátum zverejnenia: 07.05.2024

Iné možnosti práce