Referent referátu spoločenských služieb

Informácie o pracovnom mieste

4110000 - Všeobecný administratívny pracovník

Pracovná oblasť: Personalistika, administratíva a služby zákazníkom

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: •Vedenie agendy v zmysle Nariadenie vlády č. 179/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine.
•Zúčastňuje sa zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi, vyhotoviť zápisnice a uznesenia z týchto zasadnutí.
•Osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 6

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Internet - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť
praktické myslenie

Ďalšie požiadavkyUchádzači o pracovnú pozíciu predložia tieto doklady: • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, • štruktúrovaný životopis, • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • písomný súhlas uchádzača k spracovaniu osobných údajov v súvislosti s uchádzaním sa o predmetnú pracovnú pozíciu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Doba trvania pracovného pomeru: doba určitá do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca Mesta Sereď Požadované doklady je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením „referent organizačného oddelenia“ - poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi, resp. elektronicky na e-mailovú adresu: email, a to v lehote do 26.04.2024 (vrátane) do 12.00 hod.. Na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 03.05.2024, budú pozvaní vybraní uchádzači. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo obsadzovanie predmetného pracovného miesta zrušiť i bez uvedenia dôvodu. Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Sereď

Pozícia / odvetvie: Administratíva / Administratívny pracovník / Referent
Dátum zverejnenia: 19.05.2024

Iné možnosti práce