Referent/ka školského úradu

Informácie o pracovnom mieste

2351003 - Špecialista samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania

Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - samostatná odborná práca na úseku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Spoločného školského úradu,
- sledovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa školstva,
- výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol, riaditeľ školy,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
- vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok, ktoré sú vypracované v súlade so sprievodcom školského roku vydaného ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a pokynmi regionálneho úradu školskej správy,
- poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 098 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - učiteľstvo a pedagogické vedy - 76 Učiteľstvo

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
tímová práca
vedenie ľudí

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť

Ďalšie požiadavkyIné kritériá a požiadavky: - bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť, - ovládanie štátneho jazyka, - znalosť práce s PC (Word, Excel, e-mail), - znalosť príslušnej školskej legislatívy pre agendu školského úradu, - min. 5 rokov pedagogickej praxe, - riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie, - zodpovednosť. Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o zaradenie do výberového konania, - čestné prehlásenie o bezúhonnosti, - čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície - profesijný životopis vrátane telefonického a mailového kontaktu, - kópie dokladov o vzdelaní, - potvrdenie o vykonanej praxi, - súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (k dispozícii na webovej stránke mesta Partizánske, v sekcii “výberové konania”). Platové podmienky: Referent školského úradu nie je odmeňovaný podľa platových taríf pedagogických zamestnancov, ale podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je funkčný plat od 1098 Eur plus 15% príplatok za územnú samosprávu a osobný príplatok. Termín a miesto podania žiadosti: Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 10.05.2024 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad v Partizánskom, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske, alebo osobne do podateľne MsÚ Partizánske. Obálku je potrebné označiť: "Výberové konanie – Referent školského úradu “. Predpokladaný nástup: dohodou Uchádzači, ktorí spĺňajú požadovanú kvalifikáciu a ďalšie predpoklady, budú pozvaní na prijímací pohovor.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Partizánske

Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo / Referent
Dátum zverejnenia: 18.05.2024

Iné možnosti práce