Projektový manažér

Informácie o pracovnom mieste

2421003 - Projektový špecialista (projektový manažér)

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - riadi, koordinuje činnosti oddelenia na pridelenej zákazke,
- vedie spolupracovníkov, hodnotí a motivuje, zodpovedá za ich rozvoj,
- komunikácia s priamym nadriadeným vrátane reportov a analýz,
- koordinuje činnosti s ostatnými oddeleniami,
- zodpovedá na účasti a absolvovanie potrebných školení a zvyšovanie kvalifikácie spolupracovníkov oddelenia,
- podáva zlepšovacie návrhy a inovatívne riešenia pre skvalitnenie a zefektívnenie procesov v spoločnosti,
- samo štúdium, vzdelávanie sa a zvyšovanie kvalifikácie,
- spracováva plán výroby a montáže pridelenej zákazky,
- kontroluje súhlas projektovej dokumentácie s reálnym stavom pred začatím montážnych prác,
- vedie a udržiava plánovaciu a výrobnú dokumentáciu,
- sleduje priebeh výroby a montáže,
- kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok a termínov, predpísaných pracovných postupov, bezpečnostných predpisov,
legislatívnych predpisov a noriem,
- organizuje a riadi činnosť externých pracovníkov a dodávateľov výroby spojený s realizáciou zákazky,
- zúčastňuje sa koordinačných porád (odberatelia, dodávatelia) a zodpovedá za prenos informácii z nich
- vedie stavebný denník prípadne inú dokumentáciu zákazky podľa požiadaviek ZoD,
- včas nahlasuje potrebu materiálu pre výrobu a montáž na zabezpečenie plynulosti a bezproblémovosti realizácie zákazky,
- kontroluje príručný sklad materiálu na stavbe a s tým spojené činnosti (príjem a výdaj materiálu)
- zabezpečuje nákup drobného materiálu a vybavenia na stavbu,
- vykonáva a dokumentuje vstupné kontroly materiálu dodaného priamo na stavbu, medzioperačné kontroly komponentov montáže pre uvoľnením na montáž, prebiehajúcich montážnych prác, pomontážnu kontrolu,
- nahlasuje a dokumentuje (zakresľuje) zmeny v realizovanej zákazke do príslušnej dokumentácie,
- kontroluje a schvaľuje v súčinnosti so zákazníkom súpis vykonaných prác,
- riadi a zabezpečuje výkon výstupnej kontroly, výkon komplexných a funkčných skúšok diela a vypracováva protokoly pri montáži,
- sleduje a fakturuje vykonané montážne práce na pridelenej zákazke,
- navrhuje uplatnenie efektívnejších a bezpečnejších pracovných postupov pri výrobe a montáž,
- vykonáva pravidelnú kontrolu technického stavu výrobných prostriedkov, používaných na zákazke z hľadiska kompletnosti a spôsobilosti a z hľadiska BOZP a odsúhlasuje ich ďalšie použitie,
- riadi činnosť stavbyvedúceho,
- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z OP, príslušných smerníc a podľa pokynov priameho nadriadeného.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 24

Počet hodín za týždeň: 40.0

Pracovný čas: 08:00 - 16:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 2 150 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 3 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Cudzí jazyk: anglický vysoká – vysoká C1 a C2

Počítačové zručnosti: CAD - AutoCAD - vysoká
Kancelárske balíky - Open Office - vysoká
Správa systémov - Microsoft Windows - vysoká

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia v cudzom jazyku
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
rozhodovanie
technická gramotnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
sebaistota
sebaovládanie
technický talent

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

PYRONOVA IS SLOVAKIA s. r. o.

Iné možnosti práce