Odborný/á referent/ka dopravy

Informácie o pracovnom mieste

3359025 - Odborný pracovník verejnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Pracovná oblasť: Samospráva

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: činnosti, ktorými vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať
podieľať sa na tvorbe koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti cestného hospodárstva.
zabezpečovať samostatnú odbornú činnosť v oblasti výstavby, cestného hospodárstva a dopravy.
podieľať sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku cestného hospodárstva a dopravy,
zabezpečovať správu a údržbu miestnych ciest a ich súčastí (interne alebo externe),
preberať práce, napr. po rozkopávkach, opravách a rekonštrukciách ciest a ich súčastí,
pripravovať stanoviská správcu miestnych ciest k zvláštnemu užívaniu ciest (okrem vyhradeného parkovania), uzávierkam, projektovým dokumentáciám, stavbám (aj ako budúci správca miestnych ciest), konaniam vedených inými orgánmi (napríklad stavebný úrad, cestný správny orgán našej MČ alebo hl. mesta SR Bratislavy a i.),
viesť technickú evidenciu o miestnych cestách v správe našej mestskej časti
zabezpečovať obstarávanie a objednávanie tovarov, prác a služieb súvisiacich so správou a údržbou miestnych ciest a ich súčastí, v správe našej mestskej časti,
organizovať obhliadky na tvare miesta,
zúčastňovať sa na obhliadkach a pracovných stretnutiach,
v prípade potreby zastupovať kolegov a pripravovať rozhodnutia cestného správneho orgánu v cestnom hospodárstve, najmä o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch, rozhodnutia cestného správneho orgánu o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych ciest vrátane kontroly vecného a termínovaného plnenia vydaných povolení, povolenia vyhradeného parkovania a i.,
pripravovať podklady a materiály na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
pripravovať odpovede na interpelácie poslancov a žiadosti o informácie na úseku cestného hospodárstva,
pripravovať stanoviská k podnetom, sťažnostiam, petíciám právnických a fyzických osôb na úseku cestného hospodárstva,
pripravovať stanoviská k dokumentácii stavieb, zodpovedať za ich komplexné posúdenie,
zastupovať mestskú časť na stavebných a kolaudačných konaniach v rozsahu splnomocnení,
spolupracovať s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 500 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: váš plat je dohadovaný vždy individuálne na základe kvalifikácie a skúseností, no priemerný plat na pozícii vrátane kvartálnych odmien sa môže pohybovať až okolo sumy 1750 EUR 5 dní dovolenky navyše
možnosť práce z domu podľa interných pravidiel
mobilný telefón s neobmedzenými volaniami
príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia (po 1. odpracovanom roku)
možnosť využívania MultiSport karty
práca v stabilnom prostredí verejnej správy
potrebné školenia a kurzy
samozrejme príspevok na stravovanie
a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe či kolektívnej zmluvy


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavkyNáš nový kolega alebo kolegyňa by mal/a mať prax a skúsenosť s prácou správcu ciest, vo verejnej správe, s komunikáciou s občanmi a inými orgánmi verejnej správy. Dôležitými vlastnosťami by však mali byť najmä odbornosť, samostatnosť, zmysel vidieť veci komplexne a nebáť sa učiť aj z vlastných chýb. V neposlednom rade platí, že spolupráca, vytrvalosť, ochota pomôcť, trpezlivosť, prioritizácia či zodpovednosť nie sú u nás na referáte iba frázami. k vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať vysokoškolské vzdelanie I. či II. stupňa so zameraním na technický smer (cestné staviteľstvo a doprava), orientácia v príslušných právnych predpisoch: Zákon č. 135/1961 Zb. zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Štatút hl. mesta SR Bratislavy, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám; orientácia v príslušných technických normách a predpisoch, práca s PC a softvérom: Excel, Word, Outlook AutoCAD - pokročilý, vodičský preukaz skupiny B, komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť a flexibilita, bezúhonnosť a vysoké morálne i hodnotové zásady, znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) je výhodou,

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Pozícia / odvetvie: Štátna a verejná správa / Referent / Sociálny pracovník
Dátum zverejnenia: 09.05.2024

Iné možnosti práce