Člen hliadky miestnej občianskej a preventívnej služby

Informácie o pracovnom mieste

5419006 - Člen miestnej občianskej poriadkovej služby

Pracovná oblasť: Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci

Počet voľných miest: 8

Náplň práce: - Činnosť príslušníka MOaPS zahrňuje tzv. „zelený aspekt“ - v spolupráci s miestnou samosprávou vykonáva preventívne opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia
- monitorovanie a zabezpečovanie bezpečnosti detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečovanie bezpečného prechodu školopovinných detí cez cestu a upozorňovanie detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu
- dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodením (znečisťovanie verejných priestranstiev, spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, tj. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení), dodržiavanie verejného poriadku v meste,
- upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovanie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.) mestskej alebo štátnej polícii alebo príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,
- kontrolovanie pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov,
- upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných porastov a kontrola dodržiavania zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí požiar,
- monitorovanie a nahlasovanie prípadov nelegálnych skládok,
- zúčastňovanie sa a pomoc, po predchádzajúcom súhlase primátora mesta, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a podujatí organizovaných mestom alebo MRK,
- monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci MRK ako aj medzi touto komunitou a väčšinovým obyvateľstvom,
- byť nápomocný hliadke Policajného zboru SR a mestskej polícii a terénnym sociálnym pracovníčkam, spoločnému školskému úradu,
- sledovanie a hlásenie pohybu cudzích osôb alebo motorových vozidiel na území mesta,
- dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v meste,
- nahlasovanie nelegálneho odberu elektrickej energie,
- ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta alebo príslušníkov mestskej polície týkajúce sa pracovnej činnosti zamestnanca
- absolvovať minimálne 2 vzdelávacie aktivity
- kontrola, osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na zákaz spaľovania komunálnych odpadov na voľnom priestranstve, vysvetľovanie negatívnych dopadov, zhoršovanie kvality ovzdušia a následné zdravotné riziká

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 30

Zmennosť: dvojzmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 751,5 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Neukončené základné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Znalosť jazyka požaduje: ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)

Osobnostné predpoklady: cieľavedomosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavkyPovinné požiadavky na zamestnanca na pozícii MOaPS: - zamestnanec má minimálne 18 rokov, - dobrý zdravotný stav, - má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - má v MRK a u ostatných obyvateľov obce prirodzenú autoritu a je považovaný za osobu s morálnymi zásadami, - zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za: trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z. z. a akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z. z.. Výhodou je znalosť maďarského jazyka a jazyka MRK. Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Zamestnanec miestnej občianskej a preventívnej služby”, zasielajte najneskôr do 21. marca 2024 poštou na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu email alebo osobne do podateľne MsÚ Hurbanovo. O termíne uskutočnenia pohovoru budete informovaní telefonicky, resp. elektronicky. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky.

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Hurbanovo

Pozícia / odvetvie: Civilná ochrana a bezpečnosť / Pracovník strážnej služby
Dátum zverejnenia: 08.05.2024

Iné možnosti práce