Riaditeľ/ka centra voľného času

Informácie o pracovnom mieste

1345009 - Riaditeľ školy a školského zariadenia

Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport

Počet voľných miest: 1

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
vedenie ľudí

Ďalšie požiadavkyPožadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky: • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. • bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť • ovládanie štátneho jazyka • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania • overené kópie dokladov o vzdelaní • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany) • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 03.05.2024 na adresu: Mesto Žarnovica, Námestie Slovenského národného povstania 1/33, 966 81 Žarnovica (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky). Obálku označte heslom „Výberové konanie - Centrum voľného času, Ulica Fraňa Kráľa 838, 966 81 Žarnovica - NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školského zariadenia. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené späť.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Žarnovica

Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo / Generálny riaditeľ / Riaditeľ školy / Výkonný riaditeľ
Dátum zverejnenia: 03.06.2024

Iné možnosti práce