Referent pre spoločný školský úrad

Informácie o pracovnom mieste

2351003 - Špecialista samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania

Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: • vykonáva činnosti v rámci zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy – v oblasti výchovy a vzdelávania,
• poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
• vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
• kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo vyhradenej kompetencii štátnej školskej inšpekcie,
• spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným Regionálnym úradom školskej správy a inými štátnymi orgánmi, s riaditeľmi škôl a školských zariadení pri zabezpečení personálneho obsadenia pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami,
• vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
• spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti,
• pripravuje všeobecne záväzné nariadenia a pripravuje podklady pre rokovania Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady v oblasti výchovy a vzdelávania.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 08:00 - 16:00

Zmennosť: pružná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 237,5 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - učiteľstvo a pedagogické vedy - 76 Učiteľstvo

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
samostatnosť
tímová práca
vedenie motorových vozidiel

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
cieľavedomosť
komunikatívnosť
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky• kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy pre učiteľa základnej školy, • najmenej päť rokov pedagogickej praxe, • znalosť práce na PC -m ovládanie Excel, Word, Power point, • zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci, • bezúhonnosť, • spôsobilosť na právne úkony, Ďalšie kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť platnej legislatívy v oblasti školstva v samospráve • tímová práca • flexibilita, spoľahlivosť • komunikatívnosť • samostatnosť a asertivita • výhodou vodičský preukaz skupiny B Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, • štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list s uvedením telefónneho a e-mailového kontaktu, • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní (certifikáty, atestácie, osvedčenia a pod.), • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 ods. 1 zákona č.138/2019 Z. z., • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z., • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti, • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Skalica

Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo / Referent
Dátum zverejnenia: 12.03.2024

Iné možnosti práce