Terénna sociálna práca

Informácie o pracovnom mieste

3253999 - Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Popis pracovných činností TSP:
 aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami podľa zamerania výzvy (cieľová skupina marginalizované rómske komunity alebo ľudia bez domova) v rámci lokality pôsobenia, posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;
 poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných služieb (sociálnych, psychologických, pedagogických, zdravotných a iných) v záujme človeka/skupiny/komunity;
 schopnosť identifikovať dostupné zdroje potrebné pre dosiahnutie cieľov terénnej sociálnej práce, sieťovanie a iniciovanie zmien v záujme cieľovej skupiny, spolupráca a kooperácia s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;
 vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a latentných konfliktov v lokalite (v prípade potreby rola facilitátora);
 technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej sociálnej práce, priebežný rozvoj odborných a sociálnych kompetencií, výkon iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 56

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 07:00 - 15:30

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 317,58 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - sociálna práca - 62 Ekonomické vedy

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: maďarský elementárna A1 a A2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word - elementárna

Vodičské oprávnenie: Skupina A
Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
tímová práca
vedenie ľudí

Osobnostné predpoklady: empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
trpezlivosť

Ďalšie požiadavky• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa záujemca o pracovnú pozíciu uchádza, • životopis záujemcu, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné), • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne.), • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce), • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace . (platí pre MVO).

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Plešivec

Pozícia / odvetvie: Služby / Sociálne služby / Domáca opatrovateľka
Dátum zverejnenia: 06.04.2024

Iné možnosti práce