Samost. výskumný pracovník - Kustód

Informácie o pracovnom mieste

2621007 - Kustód

Pracovná oblasť: Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Najnáročnejšia pracovná činnosť :
Tvorba zbierok, výskum, odborné spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore.
V rámci najnáročnejšej pracovnej činnosti vykonáva:
Samostatný prieskum a výskum s cieľom tvorby zbierok, odborné spracúvanie a vedecké zhodnocovanie múzejných a galerijných zbierok, odborné spravovanie a vypracúvanie analýz zbierok, riešenie vedecko-výskumných úloh odborného charakteru, zabezpečenie odbornej prípravy a realizácie expozícií a výstav. Koordinovanie a organizovanie správcov jednotlivých zbierok vo viacodborovom depozitári, analýza a vyhodnocovanie stavu zbierkových predmetov, spravovanie a starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu. Spracúvanie depozitného režimu - určovanie podmienok, organizovanie činnosti viacerých správcov zbierok zložených v jednom viacodborovom depozitári, zodpovednosť za dodržiavanie depozitárneho režimu a bezpečnostných opatrení v depozitári, starostlivosť o odborné uloženie a ochranu zbierkových predmetov, sledovanie a analyzovanie technického stavu zbierkových predmetov, zabezpečovanie a sledovanie klimatických a technických podmienok v depozitári, kontrola fyzického stavu zbierkových predmetov, vypracúvanie systému odborného uloženia ZP, analýza a vyhodnocovanie stavu uložených zbierkových predmetov, tvorba odborno- metodických materiálov, poskytovanie odborných konzultácií a metodické usmerňovanie.
Ostatné pracovné činnosti:
Samostatné spravovanie rozsiahlych a materiálovo rôznorodých zbierok v múzeu. Sledovanie, určovanie a zabezpečovanie klimatických a technických podmienok, analýza a vyhodnocovanie stavu uložených zbierkových predmetov. Starostlivosť o bezpečnosť, úplnosť a dobrý stav zverených zbierok, organizovanie potrebných preventívnych opatrení, konzervačných a reštaurátorských zákrokov na ochranu. Ošetrovanie múzejných predmetov v pridelených múzejných fondoch, vedenie
spravovanie zložitého odborného katalógu - II. stupňovej evidencie pridelených zbierkových fondov, spravovanie depozitných priestorov pridelených zbierkových fondov podľa určeného systému a depozitárneho režimu, starostlivosť o odborné uloženie a ochranu zbierkových predmetov v pridelených zbierkových fondov, zabezpečovanie príjmu a výdaja zbierkových predmetov
pridelených zbierkových fondov, vedenie evidencie o pohybe zbierkových predmetov v pridelených zbierkových fondov, príprava podkladov pre zbierkotvornú komisiu VHM, kontrola fyzického stavu zbierkových predmetov v pridelených zbierkových fondov, sprevádzanie v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch s odborným výkladom, zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, spracovanie podkladov do výpožičkových, zámenných, darovacích a nájomných zmlúv, udržiavanie priestorov vonkajšej expozície. Vedenie a spravovanie zložitého odborného katalógu II. stupňovej evidencie pridelených zbierkových fondov.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - muzeológia - muzeológia a kultúrne dedičstvo - 71 Historické vedy

Prax: aspoň 3 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: anglický elementárna A1 a A2

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
komunikácia v cudzom jazyku
kultivovaný písomný prejav
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Vojenský historický ústav

Pozícia / odvetvie: Umenie a kultúra / Výskumný a vedecký pracovník
Dátum zverejnenia: 10.03.2024

Iné možnosti práce