EKONOMICKÝ REFERENT OBECNÉHO ÚRADU

Informácie o pracovnom mieste

2411001 - Hlavný účtovník

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov.
• zabezpečuje vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou,
• zabezpečuje bezhotovostný platobný styk v peňažných ústavoch a sleduje stav účtov,
• vypracúva v spolupráci s orgánmi obce návrhy viacročného rozpočtu obce na nasledujúce tri roky v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie,
• priebežne sleduje plnenie rozpočtu,
• vypracúva správy o hospodárení obce,
• vypracúva záverečný účet obce,
• vypracúva účtovnú závierku obce a konsolidovanú účtovnú závierku obce pre zabezpečenie ich overenie audítorom,
• vykonáva kontrolu úhrad záväzkov obce,
• zabezpečuje evidenciu a vymáhanie pohľadávok obce,
• zabezpečuje včasné poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na činnosť spoločného obecného úradu, a pod. a kontroluje ich využitie,
• pripravuje zmluvy o dlhodobom prenájme majetku obce,
• pripravuje zmluvy o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a kontroluje ich čerpanie,
• vedie podrobnú evidenciu majetku obce,
• pripravuje podklady na vykonávanie inventarizácie,
• vedie pracovnoprávnu a mzdovú agendu obce,
• eviduje došlé faktúry, preskúmava ich vecnú správnosť a vykonáva opatrenia na ich včasnú úhradu a zabezpečuje povinné zverejňovanie faktúr na webovom sídle obce,
• plní ďalšie úlohy podľa potrieb obce
• plní ďalšie úlohy podľa potrieb obce a zadania starostu obce.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 29

Počet hodín za týždeň: 37.5

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - ekonomický
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Open Office - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca

Ďalšie požiadavkyOstatné znalosti: - Microsoft Office – pokročilý - Podvojné účtovníctvo - účtovný program URBIS (výhodou)

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Šarišské Sokolovce

Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo / Výroba / Ekonóm / Hlavný účtovník / Referent / Účtovník
Dátum zverejnenia: 01.05.2024

Iné možnosti práce