Hlavný účtovník

Informácie o pracovnom mieste

2411001 - Hlavný účtovník

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: • Komplexné zabezpečenie, vedenie a zodpovednosť za podvojné účtovníctvo organizácie podľa Postupov účtovania platných pre štátne príspevkové organizácie.
• Zostavovanie účtovného rozvrhu v požadovanom rozsahu analytickej evidencie každoročne.
• Vyhotovovanie vybraných účtovných dokladov, vykonávanie predkontácie účtovných dokladov, kontrola ich formálnej a vecnej stránky, podávanie návrhov na ich odstránenie.
• Kontrola rekapitulácie zúčtovania a iných výstupov mzdovej agendy a zodpovednosť za správne zaúčtovanie miezd a s tým spojených odvodov daní a poistného.
• Zabezpečovanie účtovníctva automatizovaným spôsobom.
• Zostavovanie riadnej účtovnej závierky a výkazov štátneho výkazníctva (výkazy mesačné a štvrťročné FIN v zmysle metodiky MF SR, ročná individuálna uzávierka).
• Mesačné zostavovanie výstupov potrebných pre sledovanie plnenia rozpočtu, výkazov FIN 1-12, hlavnej knihy, účtovného denníka, knihy záväzkov a pohľadávok, pokladničnej knihy a iné.
• Zostavovanie a odsúhlasovanie zostatkov účtov, v zmysle pokynov MFSR zabezpečovanie zverejnenia účtovnej závierky a povinných informácií konsolidácie vo verejnej správe v rámci modulov informačného systému Štátnej pokladnice.
• Vypracovanie konsolidačného balíka pre účtovnú uzávierku.
• Dodržiavanie platnej legislatívy súvisiacej s výkonom pridelenej agendy, najmä zákonov a predpisov, ktoré súvisia so zákonom o účtovníctve, postupmi účtovania pre RO a PO, zákonom o rozpočtových pravidlách a zákonom o finančnej kontrole a súvisiacich interných predpisov.
• Zostavovanie a vykonávanie fyzickej a dokladovej inventarizácie podľa pokynov ÚIK a v spolupráci s členmi inventarizačných komisií.
• Príprava rozborov hospodárenia jednotlivých prioritných projektov a návrhy úprav rozpočtu.
• Predkladanie podkladov pre vypracovanie návrhu rozpočtu na nasledujúce účtovné obdobie.
• Zodpovednosť za zverejňovanie Pohľadávok štátu v zmysle zákona o pohľadávkach štátu.
• Zodpovednosť za priebežné zverejňovanie evidencie faktúr za jednotlivé účtovné obdobia na webových stránkach organizácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
• Dodržiavanie platnej legislatívy súvisiacej s výkonom pridelenej agendy a súvisiacich interných predpisov; a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Pracovný čas: 08:00 - 16:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 500 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: Podpora sporenia v III. pilieri.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie - ekonomické a obchodné služby
Vyššie odborné vzdelanie - ekonomické služby
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - ekonomika a manažment podniku - verejná ekonomika a služby

Prax: aspoň 1 rok

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: anglický stredná - pokročilá B1 a B2

Počítačové zručnosti: Ekonomické programy - SOFTIP - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Word - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - vysoká
Internet - vysoká
Ekonomické programy - SAP - vysoká

Všeobecné spôsobilosti: finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Divadelný ústav

Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo / Výroba / Hlavný účtovník / Účtovník
Dátum zverejnenia: 06.06.2024

Iné možnosti práce