Odborný referent správy mestského majetku

Informácie o pracovnom mieste

3359999 - Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený

Pracovná oblasť: Samospráva

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Odborný referent správy mestského majetku najmä:
• zabezpečuje a zúčastňuje sa na fyzickom preberaní a odovzdávaní majetku mesta,
• sleduje a kontroluje nakladanie s majetkom mesta zvereného do správy, nájmu alebo inej formy užívania právnickým a fyzickým osobám v súlade so Zásadami nakladania s majetkom mesta a s podmienkami konkrétnej zmluvy,
• vypracováva nájomné zmluvy za účelom umiestnenia reklamných zariadení na majetku mesta v súlade so Zásadami,
• spravuje zverený hmotný majetok mesta /budovy, energetické a tepelné zariadenia/,
• zabezpečuje prevádzkyschopnosť objektov, energetických a tepelných zariadení – drobné opravy a podklady pre veľké opravy a rekonštrukcie,
• pripravuje podklady na rozúčtovanie nákladov podľa nájomných zmlúv,
• pripravuje prevádzkovo-technické podklady pre uzatváranie zmlúv s nájomcami a dodávateľmi,
• zodpovedá za bezpečnosť a poriadok v spravovaných objektoch,
• zabezpečuje pravidelné revízie vyhradených technických zariadení, sleduje dodržiavanie technických podmienok nájomcami a pripravuje podklady na spracovanie rozpočtu na údržbu a činnosť spravovaných objektov,
• pripravuje zmluvy na dodávku vody, plynu a energií s dodávateľmi , nahlasuje a zabezpečuje nahlásenie a prepis médií na mesto (vody, elektrickej energie, plynu),
• spolupracuje pri vybavovaní sťažností v oblasti správy mestského majetku,
• poistenie majetku mesta – poistné zmluvy, sledovanie a uhrádzanie platieb, riešenie poistných udalostí.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavkyPožadovaná kvalifikácia: a) Kvalifikačný predpoklad: • Úplné stredné vzdelanie – technického smeru. b) iné predpoklady a požiadavky: • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, • ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku, • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu mesta (najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Výberové kritéria: • znalosť maďarského jazyka výhodou, • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., • schopnosť tímovej práce, • schopnosť samostatného rozhodovania a zvládania záťažových situácií, • presnosť a dôslednosť pri plnení pracovných úloh, • aktívne ovládanie práce na PC /MC Office, Outlook, Internet/. Forma odmeňovania: • plat zamestnanca bude určený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platovej triede 5 (v rozmedzí: od 839,50 € do 1007,50 €) v závislosti od počtu rokov praxe + 15 % zvýšenie tarifného platu za výkon samosprávnej pôsobnosti + možnosť osobného príplatku po skončení skúšobnej doby Pracovná doba: Po - 08:00 - 16:00 Ut - 07:30 - 16:00 St - 08:00 - 17:00 Štv - 07:30 - 15:30 Pia - 07:30 - 14:00

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Moldava nad Bodvou

Pozícia / odvetvie: Štátna a verejná správa / Odborný referent / Referent / Sociálny pracovník
Dátum zverejnenia: 10.03.2024

Iné možnosti práce