Referent/referentka stavebného úradu v Budmericiach

Informácie o pracovnom mieste

3359018 - Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie

Pracovná oblasť: Samospráva

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: • vedenie územného a stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny podľa stavebného zákona
• povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením podľa stavebného zákona,
• povoľovanie terénnych úprav podľa stavebného zákona,
• vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí na stavby podľa stavebného zákona,
• vydávanie povolení na predčasné užívanie stavby podľa stavebného zákona,
• rozhodovanie o dočasnom užívaní stavby podľa stavebného zákona,
• rozhodovanie o zmene v užívaní stavby podľa stavebného zákona,
• nariaďovanie údržby stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďuje navrhnuté úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku podľa stavebného zákona,
• povoľovanie alebo nariaďovanie odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa stavebného zákona,
• nariaďovanie vykonania neodkladných zabezpečovacích prác podľa stavebného zákona,
• rozhodovanie o vyprataní stavby podľa stavebného zákona,
• rozhodovanie o zastavení prác na stavbe a zrušení stavebného povolenia podľa stavebného zákona,
• nariaďovanie obstarania dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo obstaranie dokumentácie, passport stavby, podľa stavebného zákona,
• rozhodovanie o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa stavebného zákona,
• vykonávanie štátneho stavebného dohľadu,
• ústna a písomná komunikácia s úradmi (napr. Okresný úrad, prokuratúra a pod.),
• vybavovanie žiadostí v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k informaciam).
• vypracovanie podkladov pre integrované povoľovanie stavieb pre Okresný úrad (tzv. súhlas)
• výkon štátneho stavebného dohľadu
• priestupkové konanie
• vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre vodné stavby,
• vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre cestné stavby,
• povoľovacie konanie k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav, opráv a údržby,
• vedenie evidencie písomností v registratúre a archivovanie dokumentov
• vedenie štatistiky pre Štatistický úrad a pre Ministerstvo vnútra SR.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 08:00 - 16:00

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - stavebníctvo - 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
cieľavedomosť
iniciatívnosť
komunikatívnosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
vnútorná stabilita

Ďalšie požiadavkyPožadované osvedčenie: osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (odborná spôsobilosť) - PODMIENKA Ostatné znalosti: MS Office – používateľ Microsoft Outlook – používateľ Internet – používateľ Osobnostné predpoklady a zručnosti: • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť ..., • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy, • vedomosť právnych predpisov a postupov v rámci stavebného zákona, zákona o správnom konaní, životného prostredia, zákona o štátnej správe pre územné plánovanie, orientácia v platnej legislatíve hlavne, • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, • znalosť zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov výhodou, • znalosť fungovania samosprávy.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Budmerice

Pozícia / odvetvie: Štátna a verejná správa / Referent / Sociálny pracovník
Dátum zverejnenia: 16.03.2024

Iné možnosti práce